Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.04.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 26.04.2018 г. (четвъртък) от 14:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1433/21.03.2018 г. План на ОбКОРС за 2018 г.

Докл.: Ивайло Тошев

2. Вх. № 1449/05.04.2018 г. Приемане на Годишен план за действие за 2019 година по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2016-2020 година

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вх. № 1460/10.04.2018 г. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Вх. № 1451/05.04.2018 г. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

5. Вх. № 1465/10.04.2018 г. Разширяване дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Мездра, чл. 49 ал. 1 от ЗПУО

Докл.: инж. Генади Събков

6. Вх. № 1459/10.04.2018 г. Промяна на наименованието на социална услуга от резидентен тип, делегирана от държавата дейност и предоставяна в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. Мездра, в съответствие с регламента на чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Докл.: инж. Генади Събков

7. Вх. № 1481/17.04.2018 г. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Мездра за периода м. януари – м. март 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

8. Вх. № 1447/05.04.2018 г. Отчет за дейността на читалищата от Община Мездра през 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

9. Вх. № 1455/05.04.2018 г. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г. на „Екопроект” ООД гр. Враца

Докл.: инж. Начко Найденов

10. Вх. № 1454/05.04.2018 г. Определяне на упълномощен представител на Община Мездра и начина на гласуване на РОС на „Екопроект” ООД на 10.05.2018 г. от 11:00 ч.

Докл.: Яна Нинова

11. Вх. № 1429/20.03.2018 Определяне на упълномощен представител на община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред на РОС на акционерите на МБАЛ „Хр. Ботев” гр. Враца на 30.04.2018 г. от 13:00 ч.

Докл.: Яна Нинова

12. Вх. № 1470/12.04.2018 г. Приемане на Годишен финансов отчет на МБАЛ Мездра за 2017 г.

Докл.: Д-р Илиана Михайлова

13. Вх. № 1456/05.04.2018 г. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г. на „Мездра Автотранспорт 2003” ЕООД

Докл.: Божидар Вълчев

14. Вх. № 1457/05.04.2018 г. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г. на „Транс-Авто-2015” ЕООД

Докл.: Божидар Вълчев

15. Вх. № 1452/05.04.2018 г. Сключване на договор за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост – УПИ II, пл. № 1531, кв. „Калето” по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. „Антична и средновековна крепост Калето” с категория национална ценност, представляващ териториална недвижима културна ценност с обща площ на територията 2560 кв.м.

Докл.: инж. Генади Събков

16. Вх. № 1463/10.04.2018 г. Даване на съгласие за приемане на решение за преминаване в управление на А ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Враца на инвестиции изпълнени през 2016 г.

Докл.: инж. Генади Събков

17. Вх. № 1464/10.04.2018 г. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) и решение за даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Докл.: инж. Генади Събков

18. Вх. № 1461/10-04-2018г. Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за находище „Равнище – 2”, участъци „Централен” и „Източен”, разположено в землището на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра за добив на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици.

Докл.: инж. Генади Събков

19. Вх. № 1466/11.04.2018 г. Приемане на решение за отдаване под аренда на имот № 63450.46.49 с площ от 22,807 дка, в м. „Под крайще”, VІІ категория, с НТП-нива по кадастрална картата и кадастрални регистри, одобрена със Заповед № РД-18-932/18.12.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК на землището на с. Руска Бела, община Мездра, актуван с АЧОС № 3488/13.03.2018г.

Докл.: инж. Генади Събков

20. Вх. № 1453/05.04.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27, ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. – ДВ, бр. 62/2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

21. Приемане на решение за разпореждане с имот – идеална част от 38 кв.м. частна общинска собственост от УПИ VІ, пл.№ 994, кв.70 по ЗРП-ПУП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989г. на Кмета на Община Мездра, изменен със Заповед № 711 от 08.06.1999г. и със Заповед № 843/20.11.2017г. за ликвидиране на съсобственост с продажба на дела на Община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

22. Избор на председател на ПК „Стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция”.

Докл.: Яна Нинова

23. Вх. №1492/18.04.2018 г. Питане от Ивайло Тошев – общински съветник от ПП ГЕРБ

24. Вх. № 1469/12.04.2018 г. Предложение за присъждане званието „Почетен гражданин на община Мездра” на Николай Кучков

Докл.: Наталия Христова

25. Вх. № 1473/13.04.2018 г. Предложение за присъждане званието „Почетен гражданин на община Мездра” на Тошко Кирков

Докл.: Данаил Димитров

26. Вх. № 1488/18.04.2018 г. Предложение за присъждане званието „Почетен гражданин на община Мездра” на Борис Кръстев

Докл.: Яна Нинова

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра