Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.03.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1426/14.03.2018 г. Средносрочната бюджетна прогноза на община Мездра за периода 2019 – 2021 г.

Докл.: инж. Генади Събков

2. Вх. № 1415/02.03.2018 г. Приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Мездра за 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вх. № 1414/26.02.2018 г. Приемане на решение за предоставяне за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на община Мездра през 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Вх. № 1425/13.03.2018 г. Информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2017 г.

Докл.: инж. Николай Несторов

5. Вх. № 1417/06.03.2018 г. Отчет на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците за 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

6. Вх. № 1419/07.03.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

7. Вх. № 1420/07.03.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

8. Вх. № 1421/07.03.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 62 от 2010 г.).

Докл.: инж. Генади Събков

9. Вх. № 1423/12.03.2018 г. Отпускане на средства на ХК „Локомотив” Мездра

Докл.: Любен Костов

10. Вх. № 1410/23.02.2018 г. Питане от Николай Г. Якимов

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра