Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.02.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 22.02.2018 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1383/31.01.2018 г. Годишен отчет – 2017 за изпълнение на Програмата за управление на Община Мездра за мандат 2015 – 2019 г.

Докл.: инж. Генади Събков

2. Вх. № 1390/08.02.2018 г. Отчет на МКБППМН за 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вх. № 1382/31.01.2018 г. Разкриване на социална услуга „Кризисен център” в община Мездра

Докл.: Нина Савова

4. Вх. № 1395/09.02.2018 г. Определяне на упълномощен представител на община Мездра и получаване на мандат за гласуване по точките от дневния ред на РОС на А В и К на 06.03.2018 г. от 11:00 ч.

Докл.: Яна Нинова

5. Вх. № 1394/09.02.2018 г. Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД-Враца, на новоидентифицираните ВиК системи и съоръжения за периода 01.01.2015г. до 01.03.2016 г.

Докл.: инж. Генади Събков

6. Вх. №1399/12.02.2018 г. Даване на съгласие за приемане на решение за преминаване в управление на Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД-Враца, на инвестиции изпълнени през 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

7. Вх. № 1401/14.02.2018 г. Приемане на решение за разпореждане с имот – ЧОС, имот № 000269, с НТП – друга селскостопанска територия от 0,947 дка, общинска собственост в землището на с. Горна Бешовица, м. „Бачвар”

Докл.: инж. Генади Събков

8. Вх. № 1402/14.02.2018 г. Продажба на общински жилищен имот

Докл.: инж. Генади Събков

9. Вх. № 1393/09.02.2018 г. Разрешение за изработване на проект за ПУП (план регулация и застрояване за промяна предназначението на п.и. № 095022 в землището на с. Боденец и п.и. № 000158, местност „Полето” в землището на с. Боденец и обединяването им в нов урегулиран п.и. за жилищни нужди.

Докл.: инж. Генади Събков

10. Вх. № 1391/09.02.2018 г. Даване на съгласие за закупуване на дарен имот от ПК „Труд” – Мездра на община Мездра, както и ликвидиране на съсобственост.

Докл.: инж. Красимир Тодоров

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра