Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01 – 30.06.2018г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА

изготвил:

Яна Нинова

Председател ОбС Мездра

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

 1. 1. Основание

Дейността на общинските съвети като органи на местното самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република България, „Закон за местното самоуправление и местната администрация”, „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация”, „Европейска харта за местно самоуправление”. Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на общинския съвет и на неговите комисии. В изпълнение на цитираното основание, предлагам на вниманието на общинските съветници отчет за периодаот 01.01.2018г. до 30.06.2018г., който ще е първи отчет за 2018 година и пети пореден за мандат 2015-2019г.

 1. 2. Дейност на Общински съвет

Заседанията на Общинския съвет за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018 г. са проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Пет дни преди провеждане на заседанията, обществеността е информирана чрез съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане на заседанията, взети като решение на заседание на председателството  на ОбС Мездра. Съобщенията са поставени на определените за това места на хартиен носител и са публикувани на интернет страницата на общината. За отчитания период общински съвет Мездра проведе 9открити заседания, на които прие 101решения. Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на гласуване. Преписи от протоколите са изпратени на областния управител, кмета на общината и Районна прокуратура в срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез средствата за масово осведомяване в общината, на интернет страницата на общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на Общината.

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Мездра на своите редовни заседания прие:

 • Протокол 33/12.01.2018 г., Решение 455;
 • Протокол 34/29.01.2018 г., Решения 456 – 469;
 • Протокол 35/22.02.2018г., Решения 470 – 481;
 • Протокол 36/29.03.2018г., Решения 482 – 492;
 • Протокол 37/26.04.2018 г., Решения 493 – 521;
 • Протокол 38/17.05.2018 г., Решения522 – 523;
 • Протокол 39/31.05.2018г.,Решения 524 – 543;
 • Протокол 40/06.06.2018 г., Решения 544 – 546;
 • Протокол 41/28.06.2018 г., Решения 547 – 556.

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ОбС –13, от които Димчо Йотов – 6, Венелин Кръстев и Каролина Кьолер – по 3.

Отсъствия на общински съветници от заседания на ОбС както следва:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Брой заседания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
9
Име, Презиме, Фамилия Отсъствия за периода от 01. 01. 2018 г. до 30.06.2018 г
1 Димчо Динов Йотов 6
2 Венелин Кръстев 3
3 Каролина Кьолер 3
4 Мирослав Иванов Аспарухов 2
5 Ивайло Цолов Тошев 1
6 Николинка Кътовска 1
7 Георги Валентинов 1
8 Надежда Илиева Йорданова 1

За някои от направените отсъствия са предоставени от общинските съветници съответните оправдателни документи – болничен лист или уведомление за отсъствие по уважителни причини.

За отсъствията от заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии възнагражденията на общинските съветници са преизчислени на основание чл. 21 от ПОДОбСНКВОбА.

Дейност на постоянните комисии

Три дни преди провеждане на заседанието на съответната постоянна комисия, членовете й са информирани чрез съобщение с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане на заседанието. Съобщенията са изпратени по електронната поща на съветниците и в групата на общинските съветници, създадена във Facebook.

За периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018г.в 49 заседания на постоянните комисии са разгледанинад 150 документа, внесени от кмета на общината, председателя на общинския съвет, кметове на населени места, съветници и граждани, от които:

- жалби–8;

- молби изаявления –5;

Чрез Председателя на ОбС Мездра за отчетения период са зададени 8 питания от общински съветници към кмета на общината.

Към ОбС Мездра работят 7 постоянни комисии, а именно:

Финанси и бюджет/ФБ/

Проведени заседания: 11

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Десислава Цветомирова Костова 11 0
Зам.предс Наталия Христова Цветкова 10 1
Членове: Надежда Илиева Йорданова 9 2
Николинка Владимирова Кътовска 9 2
Огнян Христов Петров 9 2
Гергана Руменова Петрова 11 0
Митка Георгиева Лечева 11 0
Каролина Симеонова Кьолер 8 3
Мирослав Иванов Аспарухов 3 8
Венелин Димитров Кръстев 7 4
Димчо Динов Йотов 0 11

Стопански дейности,общинска собственост и европейска интеграция/СДОСЕИ/

Проведени заседания: 11

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Д-р Ивайло Тошев Тодоров 10 1
Зам.предс Николинка Владимирова Кътовска 10 1
Членове: Георги Валентинов Иванов 9 2
Катя Ангелова Йотова 11 0
Гергана Руменова Петрова 11 0
Надежда Илиева Йорданова 10 1
Данаил Стефчов Димитров 11 0
Мирчо Маринов Мирчев 11 0
Тошко Стоянов Стоянов 11 0

Устройство на територията,опазване на околната среда и инфраструктурата/УТООСИ/

Проведени заседания:8

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Гергана Руменова Петрова 8 0
Зам.предс Мирчо Маринов Мирчев 8 0
Членове: Димчо Динов Йотов 0 8
Георги Валентинов Иванов 5 3
Ивайло Цолов Тошев 7 1
Наталия Христова Цветкова 8 0
Десислава Цветомирова Костова 6 2
Митка Георгиева Лечева 8 0
Венелин Димитров Кръстев 7 1
Катя Ангелова Йотова 8 0
Наталия Иванова Луканова 5 3
Николинка Владимирова Кътовска 8 0
Каролина Симеонова Кьолер 8 0

Образование, култура,наука,спорт,туризъм и младежки дейности/ОКНСТМД/

Проведени заседания:6

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Наталия Христова Цветкова 6 0
Зам.предс Мирослав Иванов Аспарухов 0 6
Членове: Георги Валентинов Иванов 5 1
Огнян Христов Петров 4 2
д-р Ивайло Тошев Тодоров 5 1
Надежда Илиева Йорданова 4 2
Катя Ангелова Йотова 6 0
Каролина Симеонова Кьолер 6 0
Тошко Стоянов Стоянов 6 0
Данаил Стефчов Димитров 6 0

Здравеопазване и социална политика/ЗСП/

Проведени заседания:7

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: д-р Митка Георгиева Лечева 7 0
Зам.предс д-р Ивайло Тошев Тодоров 6 1
Членове: Ангел Борисов Йорданов 7 0
Десислава Цветомирова Костова 4 3
Данаил Стефчов Димитров 7 0
Наталия Иванова Луканова 6 1
Тошко Стоянов Стоянов 7 0

Сигурност,опазване на обществения ред и граждански права/СООРГП/

Проведени заседания: 5

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Ивайло Цолов Тошев 5 0
Зам.предс Мирослав Иванов Аспарухов 0 5
Членове: Огнян Христов Петров 3 2
Ангел Борисов Йорданов 5 0
Яна Венелинова Нинова 5 0

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ПУКИ/

Проведени заседания: 1

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Венелин Димитров Кръстев 1 0
Членове: Димчо Динов Йотов 0 1
Ивайло Цолов Тошев 1 0
Ангел Борисов Йорданов 1 0
Мирчо Маринов Мирчев 1 0
Наталия Иванова Луканова 1 0

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК – 81, като с най-много е Димчо Йотов – 20.

Вносителите на материалите и Кмета на общината са информирани за всяко от становищата на постоянните комисии. За внесените за разглеждане на заседание, Общинският съвет е взел съответното решение.

Членство на съветници от ОбС Мездра в Национални сдружения и асоциации

В ПК към НСОРБ членуват:

- Яна Нинова-ПК по социална дейност;

- Ивайло Тодоров-ПК по здравеопазване;

- Георги Валентинов-ПК по земеделие, гори, селските и планиски райони;

- Георги Валентинов-ПК по икономическа политика, енергетика и туризъм.

В НАПОС членува:

Яна Нинова-Председател на ОбС Мездра. Член на УС на НАПОС и координатор на Председателите на общински съвети в област Враца.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение начл.27, ал.6 от ЗМСМА,предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Мездра.

Дата: 17.07.2018г.

гр. Мездра

Вносител:…………………………………………………………..

Председател на ОбС МездраЯна Нинова