Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.12.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 28.12.2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1251/17.11.2017 г. Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Докл.: Яна Нинова

2. Вх. № 1258/21.11.2017 г. Междинна оценка на общински план за развитие на Община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вх. № 1316/11.12.2017 г. Приемане и одобряване за 2018 година на: план – сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Докл.: инж. Генади Събков

4. Вх. № 1314/08.12.2017 г. Удължаване на договор за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – публична държавна собственост

Докл.: инж. Генади Събков

5. Вх. 1284/27.11.2017 г. Вземане на решение по отношение на рушащата се сграда на училището в с. Игнатица

Докл.: инж. Генади Събков

6. Вх. № 1315/11.12.2017 г. Наименование на доброволно формирование на Община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

7. Вх. № 1290/28.11.2017 г. Молба за изграждане на мини футболно игрище в с. Зверино

Докл. Инициативен комитет

8. Вх. 1319/11.12.2017 г. Разрешeние за изработване на подробен устройствен план(ПУП)–план за застрояване(ПЗ) за Находище за добив на скалнооблицовъчни материали –варовици от находище „Голия връх“ участък „ЗАПАД“в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра и село Върбешница, община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

9. Вх. №1320/11.12.2017 г. Разрешeние за изработване на подробен устройствен план (ПУП)–план за застрояване (ПЗ) за находище „Равнище – 2″, участъци „Централен“ и „Източен“, разположено в землищата на с. Горна Кр емена и с. Върбешница, община Мездра за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици

Докл. Инж. Генади Събков

10. Вх. № 1329/14.12.2017 г. Питане от Групата съветници на ПП Герб.

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра