Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 14.12.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 14.12.2017 г. (четвъртък) от 17:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1294/29.11.2017 г. Приемане и одобрение на проект за Общ устройствен план на община Мездра – окончателен проект по чл. 127 ал. 3 и ал. 6 от Закона за устройство на територията

Докл.: инж. Генади Събков

2. Вх. № 1295/30.11.2017 г. Определяне на представител на община Мездра за член на Областна комисия за изработване на Областна здравна карта

Ивайло Тодоров

ЗА Председател на

Общински съвет – Мездра