Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.11.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1245/13.11.2017 г. Заповед № ПО – 07 – 23/09.11.2017 г. на Малина Николова – областен управител на област Враца относно преразглеждане решения 412 и 413 от Протокол №29/31.10.2017 г.

2. Вх. № 1274/23.11.2017 г. Поемане на нов безлихвен кредит от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер на стария заем

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вх. № 1199/18.10.2017 г. Информация за готовността на Община Мездра за есенно-зимния сезон 2017/2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Вх. № 1224/03.11.2017 г. Определяне на минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на  битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

5. Вх. № 1227/07.11.2017 г. Приемане плановете за дейността на читалищата от община Мездра за 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

6. Вх. № 1232/10.11.2017 г. Участие на Община Мездра като партньор в проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме”

Докл.: инж. Генади Събков

7. Вх. 1260/21.11.2017 г. Участие на Община Мездра като партньор в Проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

Докл.: инж. Генади Събков

8. Вх. № 1233/10.11.2017 г. Оздравителен план на „МБАЛ – Мездра” ЕООД

Докл.: Д-р Илиана Михайлова

9. Вх. № 1234/10.11.2017 г. Безлихвен кредит в размер на 150 000 лв. за покриване на просрочени задължения на „МБАЛ – Мездра” ЕООД към доставчици на медикаменти и консумативи

Докл.: Д-р Илиана Михайлова

10. Вх. № 1236/10.11.2017 г. Разрешение за бракуване и отписване от активи на „МБАЛ – Мездра” ЕООД

Докл.: Д-р Илиана Михайлова

11. Вх. № 1237/10.11.2017 г. Разрешение за подписване на договор за разсрочване задълженията към „Фьоникс фарма” ЕООД

Докл.: Д-р Илиана Михайлова

12. Вх. № 1238/10.11.2017 г. Разрешение за продажба чрез търг на 4 бр. автомобила собственост на „МБАЛ – Мездра” ЕООД

Докл.: Д-р Илиана Михайлова

13. Вх. № 1217/25.10.2017 г. Отчет на “Екопроект” ООД гр. Враца за третото тримесечие на 2017 г.

Докл.: инж. Начко Найденов

14. Вх. № 1222/03.11.2017 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

15. Вх. № 1230/09.11.2017 г. Приемане на решение за разпореждане с имот – ЧОС, УПИ ХХ, пл. №1078, кв. 76 с площ 319 кв.м. ведно с двуетажна жилищна сграда, със ЗП – 54 кв.м. и РЗП – 108 кв.м. с административен адрес гр. Мездра, ул. „Ст. Караджа” № 1, актуван с АЧОС № 3446/27.07.2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

16. Вх. № 1243/13.11.2017 г. Учредяване право на пристрояване на двуетажна простройка към жилищна сграда със ЗП 8,50 кв.м. и РЗП 17 кв.м. находяща се на ул. „Георги Кирков”№ 49, гр. Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

17. Вх. № 1215/25.10.2017 г. Молба за финансова помощ от Десислава Маньовска

Докл.: Десислава Маньовска

18. Вх. № 1229/09.11.2017 г. Жалба от живущите на ул. Оборище и ул. Витоша в с. Боденец

Докл.: Любен Владинов

19. Вх. № 1223/03.11.2017 г. Молба от Малин Георгиев Иванов

Докл.: Малин Иванов

20. Вх. № 1194/13.10.2017 г. Жалба от Венета Кръстева с. Лик

Докл.: Венета Кръстева

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра