Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 12.01.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на извънредно заседание Общинския съвет Мездра на 12.01.2018 г. (петък) от 18:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вх. № 1346/09.01.2018 г. Даване на съгласие за участие на Община Мездра с проектно предложение за финансиране по проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура” и осигуряване на съфинансиране по проекта от страна на Община Мездра.

Докл.: Инж. Генади Събков

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра