Протокол № 38/12.08.2010 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 460

На основание чл.21, ал.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година и разпоредбите на Решение №463 от 05.07.2010 г., ПМС 324 от 30.12.2009 година:

1. Приема актуализиран бюджет на община Мездра в уточнен план за 2010 година към 23.07.2010 г., както следва:

1.1.По прихода в размер на 11845708 лв./ разпределени съгласно единната бюджетна класификация Приложение 1,2 / в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6733899лв. в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 6 251 637 лв

1.1.1.2. Получени от общини целеви трансфери § 3118 11 178 лв.

1.1.1.3. Получени от общини целеви трансфери § 3128 162 893 лв

1.1.1.4. Трансфери 85 573 лв.

1.1.1.5.Заем между извънбюджетни и бюджетни сметки 9 350 лв.

1.1.1.6. Временно съхраняване на средства 8 917 лв.

1.1.1.7.Приходен остатък от 2009 година в размер на 194 867 лв.

1.1.1.8.Приходи от наем имущество 9 484 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 111 809 лв.

в т.ч.:

1.1.2.1. Имуществени и други данъци в размер на 596 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 707 891 лв.

1.1.2.3.Взаимоотношения с ЦБ в размер на 1 531 000 лв.

в т.ч.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия и други 1 164 400 лв.

трансфери

1.1.2.3.2.Целева субсидия за капиталови разходи 366 000 лв.

1.1.2.4. Трансфери 23 054 лв.

1.1.2.5. Възстановяване на вр.безлихвени заеми – 457 000 лв.

1.1.2.6. Заеми от други банки в страната -349 992 лв.

1.1.2.7. Приходин остатък в размер 60 856 лв.

1.2. Приема актуализиран бюджет на община Мездра в уточнен план по разходната част в размер 11845708 лв. към 23.07.2010 г., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3,

в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6733899 лв.;

1.2.2. Местни дейности в размер на 4146732 лв.;

1.2.3. За доф.на делегираните от държавата дейности 865077 лв.;

2. Приема актуализирани капиталови разходи за 2010 година

2.1.Целева субсидия за капиталови разходи 366600 лв.;

2.2.Собствени средства; 31520 лв.;

2.3.Финансиране чрез § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; 541773 лв.;

2.4.Преходен остатък; 500 лв.;

2.5.ИБФ и ИБС; 644856 лв.;

Приложение № 4

3.Одобрява разпределението на средствата за целева субсидия за финансиране на капиталови разходи, изменени с параграф § 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2010 г. по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. в размер на 366600 лева за местни дейности, съгласно Приложение № 4.

4.Утвърждава разпределението на актуализиран бюджет на община Мездра за 2010 г. по собствен бюджет и второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 5.

Решение 461

Приема Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2010 /2011 година.

Решение 462

Дава съгласие Община Мездра да кандидатства по ОП “ Регионално развитие “ 2007-2013 г, приоритетна ос 1: “ Устойчиво и интегрирано градско развитие “ , Операция 1.4. “ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-06/2010: “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” с проект “ Корекция на Боденска бара – гр. Мездра” и декларира поемането на съфинансиране по проекта в размер на 5% от стойността, както и че предназначението на обектите на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малко от 5 години след приключване на проекта.

Решение 463

На основание чл.53, ал.2 и ал.4 от Закона за горите обявява публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища в землищата на с.Кален и с.Брусен за добив на дървесина /топола/, както следва:

1.Сечище в отдел 188, подотдел “ Ц” в землището нас. Кален да се извърши гола сеч на топола и се добият 186 плътни м3 едра дървесина, 25 м3. средна дървесина, 3 м3. дребна дървесина и 11 м3 дърва за огрев, при начална тръжна цена – 8 625 лева.

2.Сечище в отдел 140 подотдел “ П” в землището на с. Брусен да се извърши гола сеч на топола и се добият 224 м3 едра дървесина , 18 м3 средна дървесина, 13 м3 дребна дървесина и 15 м3 дърва за огрев, при начална тръжна цена – 10 280 лева.

3.Възлага на кмета на община Мездра да организира тръжната процедура.

Решение 464

На основание чл.53, ал.2 и ал.4 от Закона за горите обявява публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища в землището на с.Кален за добив на дърва за огрев, както следва:

1.Сечище в отдел 191 “Б” в землището на с. Кален за добив на 363 пространствени м3 при начална тръжна цена 7260 лева.

2.Сечище в отдел 191 “З” в землището на с.Кален за добив на 889 пространствени м3 дърва при начална тръжна цена 16 780 лв.

3.Сечище в отдел 382 “ О” в землището на с. Кален за добив на 84 пространствени м3 дърва при начална тръжна цена 1 680 лева.

4.Сечище в отдел 382 “ Н” в землището на с. Кален за добив на 45 пространствени м3 при начална тръжна цена 900 лева

5. Възлага на кмета на община Мездра да организира тръжната процедура.

Решение 465

Открива нова социална услуга “Преходно жилище за лица с умствена изостаналост“ в сградата на ДДМУИ “Вяра, Надежда и Любов” – гр. Мездра, като делегирана държавна дейност, с капацитет 6 потребителя, численост на персонала 4 лица, средства за работна заплата и веществена издръжка, считано от 01.01.2011 година.

Решение 466

Намалява капацитета на ДДМУИ “ Вяра , Надежда и Любов “ гр. Мездра, от 72 лица на 66 лица, считано от 01.01.2011 година.

Решение 467

1.Не съгласува Подробен устройствен план – парцеларен план за осъществяване на инвестиционното намерение касаещо Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 кV “Миланово” за 2х3хАС – 95 на нова стълбовна линия от МВЕЦ “Оплетня” до “Възел Елисейна” и нови електропроводни отклонения 20 кV – 1х3хАС – 95 за присъединяване на МВЕЦ “ Габровница” и МВЕЦ “Левище” към Електроразпределителната мрежа.

2.Не дава предварително съгласие да се учреди в полза на ”ВЕЦ Своге” ООД възмездно право на строеж за стъпките и право на прокарване на въздушен електропровод 20 кV за присъединяване към Електроразпределителната мрежа на МВЕЦ “ Габровница” и МВЕЦ “ Левище” за имотите общинска собственост по парцеларния план.