Отчет за работата на ОбС и неговите ПК за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии през периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.