Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.

Мотиви
Докладна Записка
Справка за постъпили становища и предложения