Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2021-2030г.

Дългосрочна програма за ЕЕ
Мотиви