Протокол № 59/25.07.2019 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ

№ 59

гр. Мездра, 25.07.2019 г.

Днес, 25.07.2019 година от 16:00 часа в залата на Общината се проведе заседание на Общински съвет – Мездра.

Присъстваха: 10 от 21 общински съветника, а именно: И. Тодоров, Г. Петрова, Д. Костова, Я. Нинова, В. Кръстев, М. Мирчев, М. Лечева, Н. Христова, Н. Йорданова, А. Йорданов,

Отсъстващи: Д. Димитров, Г.Валентинов, К. Йотова, Т. Стоянов, И.Тошев, О. Петров, , Н. Кътовска, К. Кьолер, Н. Луканова, М. Аспарухов и Д. Йотов.

Присъстват още: С. Илиев – Зам. кмет на община Мездра, С. Джамбазка – секретар на общината, служители в общинска администрация, Н. Великова – Младши експерт „Взаимодействие с ОбС“, граждани, вносители на докладни, представители на кабелна телевизия и медии.

Заседанието беше открито от Я. Нинова – Председател на Общински Съвет – Мездра и започна със следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2180/10.07.2019г.Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018г.

Докл.: инж. Г. Събков

2. ДЗ с Вх. № 2155/02.07.2019г.Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии през периода 01.01. – 30.06.2019г.

Докл.: Я. Нинова

3. ДЗ с Вх. № 2179/11.07.2019г.Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. април – м. юни 2019г.

Докл. инж. Г. Събков

4. ДЗ с Вх. № 2154/02.07.2019г.Приемане на план за заседания на Общински съвет Мездра за III-то тримесечие на 2019г.

Докл.: Я. Нинова

5. ДЗ с Вх. № 2191/15.07.2019г.Шестмесечен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Докл.: инж. Г. Събков

6. ДЗ с Вх. № 2188/12.07.2019г.Приемане на решение за одобряване на план-схема за поставяне на монументално-декоративен елемент в общински имот за озеленяване, съгласно чл.56, ал.8 и чл.62, ал.9 от ЗУТ.

Докл.: инж. Г. Събков

7. ДЗ с Вх. № 2193/15.07.2019г. – Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в раздел І – Продажби на имоти, т. 67.

Докл. инж. Г. Събков

8. ДЗ с Вх. № 2193/15.07.2019г. – Продажба чрез търг с явно наддаване на общински имоти в гр. Мездра.

Докл. инж. Г. Събков

9. ДЗ с Вх. № 2145/24.06.2019г. – Включване на общински имот – с. Ребърково в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докл.: инж. Г. Събков

10. ДЗ с Вх. № 2145/24.06.2019г. – Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост – с. Ребърково.

Докл.: инж. Г. Събков

11. ДЗ с Вх. № 2156/02.07.2019 г.Приемане на  решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост в град Мездра, ул. „Александър Стамболийски“ № 92.

Докл. инж. Г. Събков

12. ДЗ с Вх. № 2171/10.07.2019г.Разкриване на услугата „Кризисен център в община Мездра“ като от държавно делегирана дейност.

Докл.: Н. Савова

13. ДЗ с Вх. № 2151/01.07.2019г.Докладна от М. Михов – Управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД.

Докл.: М. Михов

14. ДЗ с Вх. № 2163/08.07.2019г.Докладна от М. Михов – Управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД във връзка с наложителен ремонт на два броя автобуси, за да участват в обществена поръчка за възлагане на специализирани превози за превоз на учащи през учебната 2019-2020г.

Докл.: М. Михов

15. ДЗ с Вх. № 2164/08.07.2019г.Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд Враца с мандат 2020 – 2024г., определяне правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избор.

Докл.: Я. Нинова

16. ДЗ с Вх. № 2177/11.07.2019г.Утвърждаване на разходи за командировки на Председателя на ОбС Мездра през първото шестмесечие на 2019 година.

Докл.: Я. Нинова

Я. Нинова обяви, след проверка на кворума, че заседанието не е легитимно, регистрирани са 10 от 21 общински съветника.

При спазване на  разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 50. Ал. 2 и ал. 3, след установяване на кворума, Я. Нинова обяви начален час на заседанието в 16.30 ч.

В 16.30 ч. се установи, че към присъстващите не се е присъединил друг общински съветник и кворума остава непроменен, а именно – 10 общински съветника.

Точките от дневния ред на несъстоялото се заседание ще бъдат включени в ДР на редовното заседание на ОбС, последния четвъртък на месец август, а именно на 29.08.2019 г.

Поради невъзможност да заседава и взима законосъобразни решения, заседанието на Общински съвет Мездра беше прекратено от Я. Нинова в 16.35 ч.

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ
Вярно с оригинала:

Протоколчик: