Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.04.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 25.04.2019г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2032/29.03.2019г. – Отчети за дейността на читалищата от Община Мездра за 2018 год.

Докл.: инж. Г. Събков

2. ДЗ с Вх. № 2046/08.04.2019г. – Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода  м. януари – м. март 2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков

3. ДЗ с Вх. № 2050/10.04.2019г. – Отчет на изпълнението на Програма „Малки местни инициативи – Мездра – 2018 год.

Докл.: инж. Г. Събков

4. ДЗ с Вх. № 2028/26.03.2019г. – План за заседанията на ОбС Мездра за предстоящото трето тримесечие на 2019 год., разпределен по заседания.

Докл. Я. Нинова

5. ДЗ с Вх. № 2038/05.04.2019г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Докл.: инж. Г. Събков

6. ДЗ с Вх. № 2040/05.04.2019г. – Приемане на програма за закрила на детето, разработена от Комисия за детето – Мездра за 2019 год.

Докл.: К. Нецова

7. ДЗ с Вх. № 2053/10.04.2019г. – Приемане на годишен план за действие за 2020 година по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2016 2020 г.

Докл.: инж. Г. Събков

8. ДЗ с Вх. № 2044/08.04.2019г. – Изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Докл.: инж. Г. Събков

9. ДЗ с Вх. № 2045/08.04.2019г. – Ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на два проекта по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V- A Румъния- България 2014-2020.

Докл.: инж. Г. Събков

10. ДЗ с Вх. № 2054/10.04.2019г. – Годишен финансов отчет за 2018 год. на МБАЛ – МЕЗДРА ЕООД и Бизнес план за 2019 год. на МБАЛ – МЕЗДРА ЕООД.

Докл.: д-р И. Михайлова

11. ДЗ с Вх. № 2034/02.04.2019г. – Приемане на решение за учредяване на право на строеж на група от 10 броя гаражи в УПИ VІІ, кв.101 В – частна общинска собственост, имот  с идентификатор № 47714.500.2023 находящ се в гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 29, актуван с АЧОС № 3775/25.02.2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков

12. ДЗ с Вх. № 2060/11.04.2019г. – Одобряване на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии)  „Утвърждаване на трасе за обект – общински път за връзка с ново кръгово кръстовище на път -1 с пътя за с. Дърманци, общ. Мездра“.

Докл.: инж. Г. Събков

13. ДЗ с Вх. № 2059/11.04.2019г. – Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии  (ПРЗ), за промяна на предназначението на п. и. с идентификатор №62390.51.35, местност „Бранище“ в землището на с. Ребърково, за изграждане на животновъден обект „Ферма за отглеждане на коне“.

Докл.: инж. Г. Събков

14. ДЗ с Вх. № 2061/12.04.2019г. – Разрешение за изработване на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за промяна предназначението на п. и. с идентификатор №32281.138.128, местност „Преслъп“ в землището на с. Игнатица за изграждане на животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне.

Докл.: инж. Г. Събков

15. ДЗ с Вх. № 2022/22.03.2019г. – Продажба на общински недвижим имот.

Докл.: инж. Г. Събков

16. ДЗ с Вх. № 2041/05.04.2019г. – Приемане на решение за спортни клубове, ползващи транспортни услуги на ОП „Чистота“ – Мездра.

Докл.: Г. Валентинов

17. ДЗ с Вх. № 2062/12.04.2019г. – Докладна записка от Г. Валентинов относно участие на ХК „Локомотив“ – Мездра в „47 Световна купа Интерамния 2019“ Терамо, Италия.

Докл.: Г. Валентинов

18. ДЗ с Вх. № 2070/16.04.2019г. – Молба от И. Сайков, футболист от ОФК „Локомотив“ Мездра за финансова помощ за покриване разходи по извършена операция.

Докл.: И. Сайков

19. ДЗ с Вх. № 2039/05.04.2019г. – Предложение от Н. Христова и Д. Димитров – общински съветници от ГС „БСП-лява България“ относно присъждане на званието „Почетен гражданин на община Мездра“ на Д. Доков – изтъкнат преподавател и деятел в областта на предучилищното образование и възпитание в област Враца и община Мездра.

Докл.: Д. Димитров

20. ДЗ с Вх. № 2057/11.04.2019г. – Предложение от Г. Валентинов – общински съветник от Коалиция „Народен съюз“ относно присъждане на званието „Почетен гражданин на община Мездра“ на Е. Йоловски – дългогодишен треньор по хандбал, за голям принос в развитието на спорта в Община Мездра.

Докл.: Г. Валентинов

21. ДЗ с Вх. № 2042/08.04.2019г. – Предложение от общински съветници от ГС „БСП-лява България“ относно присъждане на званието „Почетен гражданин на община Мездра“ на Л. Минковски – български художник – живописец.

Докл.: Д. Димитров

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра