Мотиви към проекто-решение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Мездра чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Мездра на е-таil адрес: mezdra@mail.bg

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

I. Причини и мотиви за приемане на Наредбата:

Съгласно чл .8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен, се прилага по-високият по степен акт.

В Административен съд – Враца е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Враца. Стигнало се е до отмяна на Наредбата, което е основание за оспорване на законността на събираните местни такси и цени на услуги, съгласно Наредбата. Постановено е Решение № 309/2018 на АдмС – Враца.

Следва до Общински съвет – Мездра да се внесе проекторешение за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба.

Общинския съвет приема наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

При изработване на проекта на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

  1. II. Цели, които се поставя с приемане на Наредбата:

Целта е да се запазят създадените правоотношения въз основа на администрирани местни такси и цени на услуги на територията на община Мездра по Наредбата. Съществува правна възможност за продължаване на вече започнати, както и за започване на нови процедури водещи до възникване, изменение, погасяване и прекратяване на правоотношения, възникнали по силата на закона. Продължава се нормалното изпълнение на приетия в началото на календарната година Бюджет на община Мездра. Наред с това се цели създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси; ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

  1. III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

Очакваните резултати след приемането на Наредбата е да се регламентират условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и събиране на местните такси и цени на услуги съобразно изискванията на закона и да не се допускат противоречия и различия между законовата и подзаконова нормативна уредба.

  1. IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

Проектът на предлаганата Наредба няма да изисква допълнителни финансови или други средства за прилагането й.

  1. V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект за приемане на Наредба е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

VI. Фактически основания:

Привеждане на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба, като се съобразят изискванията на закона. Това ще позволи по-конкретно и улеснено уреждане на обществените отношения свързани с администрирането на средствата от такси и цени на услуги като местни приходи.

VII. Правни основания:

чл. 9 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от ЗНА.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за приемане на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Мездра за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за предложения и становища.