Мотиви за приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Мездра

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, Община Мездра предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Мездра на e-mail адрес: mezdra@mail.bg или в Центъра за информация и услуги на гражданите, ул.“Христо Ботев“ № 27, гр. Мездра.

МОТИВИ

за приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за

търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Мездра (съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА)

Причини, налагащи приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Мездра: Върху поземлените имоти могат да се поставят временни, преместваеми обекти, които да информират и обслужват гражданите, както и да допълват и естетизират обществената среда. Статутът им e регламентиран в Раздел IX на Закона за устройство на територията. Предвиждането и поставянето на тези обекти се извършва по ред, определен с наредба на Общинския съвет.

Действащата Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Мездра, съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, е приета с Решение № 206 от протокол № 16/27.11.2008 г., изменена и допълнена е през 2011 и 2012 г. В края на 2012 г. и през следващите години съществено е изменена законовата основа, като по-широко са дефинирани основните термини и понятия. Практиката изисква ясна класификация на различните видове преместваеми обекти и диференциране на условията за поставянето им.

Проектът за наредба с мотивите за приемането й е публикуван на интернет – страницата на Община Мездра за предложения и становища, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. Направените в хода на обсъждането предложения ще бъдат взети предвид. Контролът по прилагане на  изискванията на Наредбата се извършва от специалисти в Община Мездра.

Цели, които се поставят с приемането на Наредбата: Пълно да се класифицират допустимите на територията на общината преместваеми обекти, да регламентира взаимоотношенията между Община и възложители на обекти относно тяхното предвиждане, поставяне и поддържане.

Финансови средства: Не са необходими повече от предвижданите годишно финансови средства за провеждане на мероприятията по прилагането на Наредбата.

Очаквани резултати: Подобрява се информираността относно одобрените и изготвените схеми за разполагане на преместваеми обекти върху общински и държавни имоти, изискванията, на които те да отговарят, условията за разрешаването им.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Мездра на 10.09.2018 г.

Правни основания: Чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 26 от Закона за нормативните актове.

Фактически основания: необходимост от приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Мездра, изготвена в съответствие с действащата законовата уредба.

С уважение,

ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ

Кмет на Община Мездра