Мотиви към предложение за приемане нова Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост

Докладна записка

Мотиви

Проект на наредба

Приложение 2

Доклад

Справка за постъпили предложения, становища и възражения