Протокол № 24/19.06.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №24/19.06.2017 г.

Решение 349

В резултат на проведеното гласуване цитирания по-долу проект за решение не беше приет:

На основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № ПО-07-12/05.06.2017 г. на областен управител на област Враца и предложение с Вх. № 1019/05.06.2017 г. на прокурор Любен Владинов при Районна прокуратура гр. Мездра Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

Отменя решение Решение 336 от протокол № 23/25.05.2017 г. с мотиви изложени в Заповед № ПО-07-12/05.06.2017 г. на областен управител на област Враца.

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

/Мария Йотова/ /Яна Нинова/

ЯН/МЙ