Протокол № 23/25.05.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №23/25.05.2017 г.

Решение 336

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38 ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 47 ал. 1 и чл. 47а т. 4 и чл. 48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти приета от Общински съвет – Мездра,

Общински съвет – Мездра:

 1. Дава съгласие да се учреди безсрочно и възмездно право на пристрояване на „Роял” ООД, ЕИК 106070330 и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Г. Димитров” №8 в урегулиран с подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) на гр. Мездра одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г., актуван с Акт №8/15.04.1998 г. за частна общинска собственост за изграждане на обект „Лятно кино” към северната фасада на сградата на съществуващото „Кино Роял”.
 2. Дава предварително съгласие за допускане на изменение на действащия ПУП – ПРЗ в обхвата на кв. 64 гр. Мездра. Изменението да бъде извършено за сметка на заявителя.
 3. Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване правото на пристрояване.

Решение 337

На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа, т. 6.1.7., Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

Приема общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в община Мездра за учебната 2017/2018 година.

Решение 338

Общински съвет – Мездра предлага включването на СУ „Свети Климент Охридски” с. Зверино в списъка на защитените училища.

Решение 339

Общински съвет – Мездра приема Отчет за дейността на „Екопроект“ ЕООД Враца за І-во тримесечие на 2017 г.

Решение 340

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, Общински съвет – Мездра:

 1. Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2016 година.
 2. Освобождава от отговорност д-р Илиана Йорданова Михайлова – управител на “МБАЛ – Мездра” ЕООД.
 3. Печалбата да бъде внесена във фонд резервен на дружеството съгласно Закона.


Решение 341

В резултат на проведеното гласуване цитирания по-долу текст не беше приет:

Общински съвет Мездра, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества:

 1. Прекратява договора за управление на  „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД с Божидар Цолов Червеняшки на основание точка 6.3. буква „в” /при неизпълнение на задачите по бизнес плана /програмата за управление/ от управителя.
 2. Не освобождава управителя на Божидар Цолов Червеняшки от отговорност.
 3. Избира г-н Божидар Цветков Вълчев за управител на  „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД
 4. Определя възнаграждение на Божидар Вълчев като управител на двете фирми в размер на 800 лв.
 5. Възлага на Кмета на община Мездра да сключи договор за управление на  „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД с Божидар Цветков Вълчев.

Решение 342

Общински съвет Мездра, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества:

 1. Прекратява договора за управление на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД с Божидар Цолов Червеняшки на основание точка 6.4. от Договор за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество.
 2. Не освобождава управителя на Божидар Цолов Червеняшки от отговорност.
 3. Избира г-н Божидар Цветков Вълчев за управител на  „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД за срок от 6 (шест) месеца
 4. Определя възнаграждение на Божидар Вълчев като управител на двете фирми в размер на 800 лв.
 5. Възлага на Кмета на община Мездра да сключи договор за управление на  „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД с Божидар Цветков Вълчев.

Решение 343

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 11 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търгоските дружества и покана с вх. № 995/16.05.2017 г. Общински съвет – Мездра:

 1. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Нинова – Председател на Общински съвет – Мездра да представява Община Мездра на на извънредно общо събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Враца”  на 16.06.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала – етаж VІ и да гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Съгласуване на план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на услуги съглано чл. 5.5. буква „а” от Договора за стоапнисване, поддържане и експлоатацияна В и К системите и съоръженията и предоставяните от В и К услуги” – да гласува „ЗА“

По т. 2 от дневния ред: „Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддържка на активите на „ВиК” – ООД – гр. Враца“ – да гласува „ЗА“

 1. На следващото заседание на Общински съвет – Мездра предстаивтеля да информира общинския съвет за взетите решения и протичането на общото събрание.


Решение 344

На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници и чл. 24а, ал. 10, ал. 11, ал. 12 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – Мездра

Р Е Ш И:

1. Определя 33 броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на община Мездра.

2. Приема ред и условия за извършване на таксиметров превоз на пътници както следва:

2.1. Разрешение за таксиметров превоз на пътници, холограма и водоустойчив светлоотразителен стикер се издават от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, за всеки отделен автомобил. В разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Разрешението се издава на регистриран по реда на  Закона за автомобилните превози превозвач, който е подал заявление до кмета на общината, и:

 • Таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12 а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
 • Регистрирания превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разстрочени или отсрочени по законов ред; изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ превоз от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка.

2.2. Максималният брой автомобили за един превозвач не може да превишава 6/шест/ автомобила.

2.3. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред, не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.

2.4. Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението. Разрешението е поименно и не подлежи на преодстъпване. Разрешението се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението.

2.5. Издаването на разрешения се извършва до достигане на максималния брой автомобили, определени в т.1 от настоящото решение. След достигане на максималния брой автомобили, работещи на територията на община Мездра, място се освобождава при следните хипотези:

а) кметът на общината отнема разрешението:

 • в случай, че отпаднат основанията за издаването му;
 • когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;
 • при отнемане на лиценз, издаден от министъра на транспорта, или при заличаване на регистрацията.

б) действието на разрешението се прекратява в денят когато:

 • притежателят му го върне в общината;
 • се прекрати дейността на превозвача;
 • изтече срока, за който е издадено;
 • е отнето от кмета на общината.

2.6. Разрешение за освободено място (брой автомобил) се издава на първия превозвач, подал заявление в Община Мездра, по реда на Наредба 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

2.7. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето заявление и не е получил разрешение за таксиметров превоз, като в случай, че някой от документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят ще бъде уведомен за необходимостта да представи валидни документи.

2.8. В тридневен срок от получаване на уведомлението по т. 8, превозвачът е длъжен да предостави изискуемите документи, които следва да са валидни към датата на представянето им.

2.9. При неподаване в Община  Мездра, в тридневен срок, на валидни документи в съответствие с т. 7, разрешението получава следващият подал в Общината изрядни документи по Наредба 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

2.10. Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено вече разрешение е допустимо при подмяна на автомобил поради изтичане на удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на амортизирано МПС и замяната му с ново или пререгистрация на превозно средство. Промяната се отразява върху издаденото на превозвача разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква регистрационния номер и на негово място се изписва новия регистрационен номер. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Мездра, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:

 • списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;
 • заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил;
 • копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
 • заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”.

2.11. Промяна на водача, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква името на водача и на негово място се изписват имената на новия водач. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Мездра, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:

 • копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
 • заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”;
 • удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

2.12. Определя минимална и максимална цена за 1 км. пробег, както следва:

2.12.1. минимална цена за 1 км. пробег:

 • дневна тарифа – 0,35 лв. км./пробег;
 • нощна тарифа – 0,40 лв. км./пробег.

2.12.2. максимална цена за 1 км. пробег:

 • дневна тарифа – 1,00 лв. км./пробег;
 • нощна тарифа – 1,10 лв. км./пробег.

Решение 345

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание на чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОбИ) Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

 1. Общински съвет – Мездра дава съгласието си за безвъзмездно управление на общински  имот – помещение в сграда на Община Мездра – стая № 314 на ІІІ етаж с площ от 19 кв.м. (54,15 куб.м.) по плана на гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27, съгласно АПОС № 498/13.07.2005г.;
  1. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление с директора на Териториално поделение гр.Враца на Националния осигурителен институт за 10 години.


Решение 346

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра, разрешава на Веселин Петков Тодоров и Николайчо Петков Тодоров в качеството им на собственици на имота и на „Теленор България“ („Космо България Мобайл“) ЕАД“ в качеството му на собственик на съоръжението, да възложат изработването на подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на част от п.и. 017152, местност „Върха“ в землището на с. Типченица за неземеделски нужди – в обхват определен като проектен поземлен имот №017157, местност „Върха“ в землището на с. Типченица, община Мездра.

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи  и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал.  4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 347

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 6, т. 2 и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност”:

  1. Избира инж. Генади Събков – кмет на Община Мездра за представител на общината в Общото събрание на Фонда.
  2. Определя годишната вноска за 2017 година в размер на 300 (триста) лева.

Възлага на Кмета на Община Мездра да внесе вноската по целевата банкова сметка на НСОРБ в срок до 30.06.2017 година.

Решение 348

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 4 т. 4.3 от Раздел „Техническо и финансово отчитане и плащания” от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05FMOP001- 3.002. „Осигуряване на топъл обяд-2016“, упълномощава Кмета на Община Мездра да издаде Запис на заповед, обезпечаващ искане за авансово плащане по Проект „Топъл обяд – 2016” – Договор №BG05FMOP001-3.002-0026-C01, за сумата от 33 214,50 лв. със срок на предявяване датата на влизане в сила на акта за верификация на окончателното плащане по Договор №BG05FMOP001-3.002-0026-C01.

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Мария Йотова/ /Яна Нинова/

ЯН/МЙ