Решение 335 от Протокол №1/11.05.2017 г. за гласуване чрез подписка

Кандидатстване на Община Мездра с проектно предложение за финансиране по програма Interreg VA Румъния – България 2014 – 2020 г. с проект по приоритетна ос 3 „Безопасен регион” с работно име „Съвместни усилия срещу природни бедствия” (JEAND)

Докл.: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

на основание чл. 11, ал. 5 и във връзка с чл. 64, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация

РЕШИ:

  1. Общински съвет Мездра на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Мездра да кандидатства в срок до 15.05.2017 г.  в качеството си на допустим бенефициент-лидер с проектно предложение за привличане на финансови средства по третата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. с проект по Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”. Проектът е с наименование „Съвместни усилия срещу природни бедствия” с ахроним JEAND.
  2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Мездра като процент от крайния бюджет за общината, като се има предвид максималната допустима продължителност на проекта от 36 месеца.
  3. Одобрява и дава съгласие Кмета на община Мездра да сключи споразумение за партньорство с Окръжен инспекторат на Жандармерията в Турну Северин, окръг Мехидинци, Румъния във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение;
  4. Декларира, че на обектите на интервенция няма да има съществени изменения, както на собствеността, така и на предназначението за период не по-малко от 5 години след приключване на дейностите по проекта според условията за промяна, които поставя регламента (ЕО номер 1303/2013);
  5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014  - 2020, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 3 „Устойчиво развитие на община Мездра чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищна среда.“, приоритет 3.5 „Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия“;
  6. Упълномощава Кмета на община Мездра да извърши всички фактически и правни действия по подготовката на проектното предложение и представянето му пред Оперативната програма.

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА