Протокол №17/ 07.12.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №17/ 07.12.2016 г.

Решение 252

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.7, ал.3 и чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.1, т.3  и чл.47, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС – Мездра дава съгласието си за безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването , в общински имот по АЧОС №2327 от 05.06.2014 г. района на общинска поликлиника – Мездра , представляващ УПИ І, пл.№ 363, кв.17 по плана на гр.Мездра, за изграждане на козирка – 35,00 кв.м., навес за линейки – 45,00 кв.м., изграждане на помещение за дизелов генератор -10,00 кв.м. и паркинг – 80,00 кв.м., съгласноо издадена скица – виза от 25.11.2016 година за проучване и проектиране и одобрен инвестиционен проект.