ПРОТОКОЛ №16/ 24.11.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №16/ 24.11.2016 г.

Решение 240

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра Общински съвет – Мездра одобрява частичната актуализация в документацията на капиталовите разходи на община Мездра за 2016 година , и приеме свързаните с нея вътрешни компенсирани промени в разходите по бюджета за 2016 година , съгласно следните приложения:

1.Приложение №1- Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2016 г. на община Мездра;

2.Приложение №2 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите и дейностите на капиталовите разходи за 2016 година;

3.Приложение №3 – Справка за направените вътрешни компенсирани промени по разходните параграфи, дейностите и функциите на бюджета за 2016 година.

Решение  241

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение №222, прието с Протокол №15/27.10.2016 г. и подадено проектно предложение по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014 – 2020 г. Общински съвет – Мездра:

1.Одобрява споразумение за общинско сътрудничество, с кандидата Община Мездра и партньорите по проекта :”Цветина – Мездра” ЕООД – гр.Мездра, „Врачански камък” ООД – гр.Мездра и „Дани – Рени и синове” ЕООД – гр.Мездра, съгласно чл.59 и сл. от ЗМСМА.

Решение  242

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 от Закона за общинския дълг и чл.103, ал.4 от ЗПФ Общински съвет – Мездра упълномощава кмета на община Мездра да подаде предложение пред Министъра на финансите за удължаване срока за възстановяване с още една година на безлихвения заем отпуснат на община Мездра в края на 2015 година в размер на 1 689 000 лева.

Решение  243

На основание чл.13, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра:

1.В системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2017 година могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино. Собствениците на имотите подават до Кмета на Общината заявление / по приложения образец / в срок до 30 декември 2016 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2017 година.

2.Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2017 година, както следва:

2.1. Търговски обект – за 1 кв.м. полезна площ:

- гр. Мездра – 40 кг. хартия

- село Зверино – 30 кг. хартия

2.2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място:

- гр. Мездра – 30 кг. хартия

- село Зверино – 20 кг. хартия

2.3. Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота:

- гр. Мездра – 70 кг. хартия

- село Зверино – 50 кг. хартия

2.4. Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала:

- гр. Мездра – 60 кг. хартия

- село Зверино – 40 кг. хартия

2.5. Производствени площадки – за 1 дка. площ:

- гр. Мездра – 3 т. хартия

- село Зверино – 1 т. хартия

Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни и цветни метали, пластмаса, оловни акумулатори, алуминиеви капачки. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договори с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 30 декември 2016 година.

Решение  244

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра        допълва Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра, както следва:

В Раздел втори ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Чл.9 , т.3 се допълва и придобива следното съдържание:

3. Движението на превозни средства с жива тяга, на които не е поставена престилка за събиране на екскременти и не са оборудвани с лопатка, кофа и метла за почистване на замърсените места.

Решение  245

Разрешава на кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № по ИСУН – BG16RFOP001–8 –003 -0023 – C01, РД – 02 – 37-211/19.10.2016 г. „Повишаване  на административния капацитет на служителите от община Мездра във връзка с изпълнението на проекти за ЕЕ по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма  „Региони в растеж” – главна дирекция  „Градско и регионално развитие” в размер на 14 805,81 лв. /четиринадесет хиляди осемстотин и пет лева и 81 ст./ ,  представляващи до 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова  помощ /100%/ от ОПРР към Бенифициента.

Решение  246

Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН  BG16RFOP001-2.001-0108 – C01, № РД-02-37-220/24.10.2016 г. за проект  „Подобряване на енергийната ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра”  в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма  „Региони в растеж” – главна дирекция  „Градско и регионално развитие” в размер на 301 306,00 лв. /триста и една хиляди триста и шест лева/, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ /100%/ от ОПРР към Бенефициента.

Решение  247

Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН  BG16RFOP001-2.001-0182 – C01, № РД-02-37-227/25.10.2016 г. за проект  „Енергийно – ефиктивни мерки в многофамилни жилищни сгради в гр.Мездра” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма  „Региони в растеж” – главна дирекция  „Градско и регионално развитие” в размер на 453 393, 16 лв. /четиристотин петдесет и три хиляди триста деветдесет и три лева и 16 ст./, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ /100%/ от ОПРР към Бенефициента.

Решение  248

Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН  BG16RFOP001-2.001-0086 – C01, № РД-02-37-133/21.09.2016г. за проект  „Мерки за енергийна ефиктивност в многофамилни жилищни сгради в гр.Мездра”.”  в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма  „Региони в растеж” – главна дирекция  „Градско и регионално развитие” в размер на 567 071,02 лв. /петстотин шестдесет и седем хиляди седемдесет и един лева и 02 ст./, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ /100%/ от ОПРР към Бенефициента.

Решение 249

1.На основание Чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС допълва годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година с имоти от Общинския поземлен фонд , подробно описани в заявленията подадени от ползванелите на обработваема земя , съгласно Приложение №1.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.37в, ал.10 от ЗСПП, Общински съвет – Мездра дава съгласие Кмета на община Мездра да сключи

договори за наем за едногодишно ползване, след заплащане на цена, определена със Заповед №РД 46- 268/17.03.2016 г. на Министъра на земеделието , която за община Мездра възлиза на 36,00 лева на декар за година.

Решение  250

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, ал.3 от ЗОС и  чл.39, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ  :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието наследниците на Владимир Алипиев Владинов /Георгиев/ от с.Боденец, общ.Мездра, ул.”Витоша” № 3, собственик на двуетажна масивна жилищна сграда, да придобие право на собственост върху УПИ І, пл.№ 210, кв.24 по ЗРП-ПУП на с.Боденец, одобрен със Заповед № 276 от 12.06.1992 г. актуван с АОС № 3269 от 19.10.2016г. с площ от 750 кв.м. като заплати сума в размер на  2 050,00 лв./две хиляди и петдесет лева/ без ДДС;

2.Кметът на общината да издаде заповед и сключи договор за продажба на

земята съгласно чл.40 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра с наследниците на  Владимир Алипиев Владинов /Георгиев/ от с.Боденец.

Решение  251

1.В годишния план за дейността на  Звено за вътрешен одит в община   Мездра за 2016 г. да бъде включен одит на процеса на проведените две процедури от „МБАЛ – Мездра” ЕООД – гр.Мездра за осъществяване на автобусен превоз на служители от „МБАЛ – Мездра” ЕООД, живеещи извън територията на гр.Мездра по маршрут : гр.Мездра – гр.Враца  и обратно.

2.В срок до 10.12.2016 година одитния доклад да бъде предоставен на Общински съвет – Мездра.

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р.Дамянова /                                              / Яна Нинова /