Протокол №15/ 27.10.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №15/ 27.10.2016 г.

Решение 221

1.Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН-BG16RFOP001-2.001-0088–C01, № РД-02-37-97/16.09.2016г. за проект „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинска администрация в град Мездра” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция  „Градско и регионално развитие” в размер на 404 136,60 лв. /четиристотин и четири хиляди сто тридесет и шест лева и 60 ст./, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) от ОПРР към Бенефициента.

2.Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН-BG16RFOP001-2.001-0089-C01, № РД-02-37-98/16.09.2016г. за проект  „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект пожарна служба на РС  „ПБЗН”  в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма  „Региони в растеж” – главна дирекция  „Градско и регионално развитие”  в размер на 33 580,95 лв. /тридесет и три хиляди петстотин и осемдесет лева и 95 ст./, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) от ОПРР към Бенефициента.

3.Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН-BG16RFOP001-2.001-0091-C01, № РД-02-37-87/16.09.2016г. за проект  „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект районна полицейска служба”  в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма  „Региони в растеж” – главна дирекция  „Градско и регионално развитие”  в размер на 56 196,94 лв. /петдесет и шест хиляди сто деветдесет и шест лева и 94 ст./, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) от ОПРР към Бенефициента.

4.Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН-BG16RFOP001-2.001-0093-C01, № РД-02-37-99/16.09.2016г. за проект  „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги”  в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма  „Региони в разтеж” – главна дирекция  „Градско и регионално развитие”  в размер на 95 390,83 лв. /деветдесет и пет хиляди триста и деветдесет лева и 83 ст./, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) от ОПРР към Бенефициента.

Решение 222

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра дава съгласие:

1.Община Мездра да подаде проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.005  „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година.

2.Община Мездра да разкрие в рамките на Компонент 2 социална услуга в

общността „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания”, дефинирана в Правилника за прилагане закона за социално подпомагане.

3.Предоставя общинска сграда , находяща се в гр.Мездра , ул.”Манастирище” №99, за времто на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта:

-за адаптиране на работните места за хора с увреждания /Компонент 1/ и

-за предоставяне на социални /интегрирани услуги /Компонент 2/.

Решение 223

На основание §18 , ал.1, т.1  , ал.2 и ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1.Дава съгласие кметът със заповед да определи в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Мездра да бъдат развивани дейности , посочени в чл.49, ал.1, т.1 от ЗПУО, а именно: развитие на интересите, способностите, компетентностите  и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Решение 224

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.2 и чл.44 , ал.1, т.8 от ЗМСМА във  връзка с чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1.Приема Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в община Мездра.

Решение 225

На основание чл.17, ал.1, т.3 , чл.21, ал.2 във връзка с чл.289 и чл.299 от Закона за училищното и предучилищното образование:

1.Приема следните допълнения към Раздел ІІІ Такси на детски ясли , детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги на Наредба за определянето и администрирането на местните такси ицени на услуги:

- създава нов чл.28 а със следният текст: „За почасова форма на обучения в детска градина се заплаща 50% от таксата за ползаване на детските ясли и градини, регламентирани в чл.28, ал.1 и чл.28, ал.8.

- създава се нов чл.28 б със следният текст: „За съботно – неделна форма на обучение в детска градина се заплаща двоен размер на такси регламентирани в чл.28, ал.1 и чл.28, ал.8.

Решение 226

На основание чл.17, ал.1 т.3 , чл.21, ал.2  във връзка с чл.59 , ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1.Приема Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Мездра.

Решение 227

На основание чл.17, ал.1 т.3 , чл.21, ал.2  във връзка с чл.346 , ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1.Приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Мездра.

Решение 228

Общински съвет – Мездра приема Програма за работа с младежта в община Мездра за периода 2016 – 2019 година.

Решение 229

Общински съвет – Мездра приема Програма за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Мездра за периода 2016 – 2019 година.

Решение 230

Общински съвет – Мездра предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 от Кодекса да социално осигуряване на името на Патрисия Венциславова Дураковска , живуща в гр.Мездра , ул.”Георги Димитров” №26, съгласно чл.7 , ал.4 , т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Решение 231

Общински съвет – Мездра предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 от Кодекса да социално осигуряване на името на Радоил Любомиров Павлов, живущ в гр.Мездра , ул.”Александър Стамболийски”№116, ет.1, ап.1, съгласно чл.7 , ал.4 , т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Решение 232

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ :

1.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на незастроени парцели в с.Брусен:

- УПИ  VII  общ, кв.1, актуван с АОС №873 от 28.01.2009 година с площ от 750 кв.м. с начална тръжна цена 2 660,00 лв.(две хиляди шестотин и шесдесет лева) без ДДС;

- УПИ  VIIІ  общ, кв.1, актуван с  АОС №875 от 29.01.2009 година с площ от 745 кв.м. с начална тръжна цена 2 640,00 лв.(две хиляди шестотин и четиридесет лева) без ДДС;

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 233

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, разрешава изработването на частично изменение на действащия ПУП на гр. Мездра, община Мездра в обхват: план за регулация и застрояване за УПИ IX, пл. №1283 в кв.86, по плана на гр. Мездра с отреждане на новообразуван УПИ  X в границите му, при условията на чл.135, ал.3 от ЗУТ.

2.След приключване процедурата по изменение на плана и влизането му в сила, да се изготви пазарна оценка на частта общинска собственост в границите на новообразувания урегулиран поземлен имот, която да се внесе за приемане от Общински съвет и вземане решение за ликвидиране на съсобственост.

3.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 234

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за захранване с вода на ПИ №012993, местност  „Койкина бара”  в землището на село Лик, община Мездра

2.Възлага на Кмета на община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на водопровода.

Решението да се обяви на заинтерсуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтерсованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в  „Държавен вестник”.

Решение 235

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за приложение на Закона за опзване на земеделските земи:

Общински съвет – Мездра дава предварително съгласие за промяна на местоположението на трасета на полски пътища: „полски път”, общинска публична собственост в землището на с.Старо село  с ПИ №000102, ПИ №000218 и ПИ №118029 и „полски път”, общинска публична собственост в землището на с.Царевец  с ПИ №080165 и ПИ №080167,  съобразно опорния план и заданието за  „Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на МВЕЦ – Поповица”.

Решение 236

Приема Информация за готовността на Община Мездра за есенно – зимния сезон 2016 – 2017 година, като отпадне в т.4 Улично осветление текста:”Опънатата електическа мрежа е 2 275 м.”

Решение 237

Приема Отчет за изпълне-нието на актовете на ОбС – Мездра за периода м. Май  – м. Септември  2016 година.

Решение 238

Да се подпомогне Пламен Виталиев Ценов от с.Крапец , община Мездра с дървен материал за възстановяване покрива на изгорялата му къща, съгласно приложената Количествена сметка.

Решение 239

Приема План за заседанията на Общински съвет Мездра за  IV – то тримесечие на 2016 година, както следва:

м. Октомври

1. Информация за готовността на община Мездра за работата през есенно – зимния сезон 2016 – 2017 година .

Докл.: Кмета на Общината

м. Ноември

1. Приемане на Програма за провеждане на коледните и новогодишните тържества в община Мездра.

Докл.: Кмета на Общината

м. Декември

1. Одобряване на План – сметките на разходите за дейностите по „Чистота” за 2017 година на община Мездра и определяне размера на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци.

Докл.: Кмета на Общината

2. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мездра за 2017 година.

Докл.: Кмета на Общината

3. Приемане на Културен календар на община Мездра за 2017 година.

Докл.: Кмета на Общината

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р.Дамянова /                                              / Яна Нинова /