Протокол №4 / 22.12.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №4 / 22.12.2015 г.

Решение 14

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра:

1.Одобрява план – сметките на разходите за услугите за 2016 година в размер на 1 154 022 лева, в това число:

1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места в размер на 369 257 лева.

1.2.Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 476 232 лева.

1.3.Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 308 533 лева.

2.Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията на такса битови отпадъци и други общински приходи.

3.Определя такса битови отпадъци за 2016 година според количеството на отпадъците за нежилищни имоти измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб. и кофа от 110 литра както следва:

3.1.За сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на БО:

- за 1 брой „Бобър” с обем 1.1 куб.                           2 189,60 лева годишно

- за 1 брой кофа от 110 литра                                      218,96 лева годишно

Решение 15

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.24 от Наредба №7 / 19.12.2013 година за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци на МОСВ:

1.Дава съгласие за целево използване на част от събраните отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на сметосъбиращ автомобил за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в населените места на Общината в размер до 180 000 лева.

2.Упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме последващи действия за изразходване на необходимите финансови средства, натрупани в РИОСВ – Враца.

Решение 16

1.На основание чл.11”а” от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за учебната 2015 / 2016 година утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни /или слети/ паралелки с по-малко от 10 / десет / ученика в ОУ ”Хаджи Димитър“ село Елисейна.

по

ред

Училище

Населено

място

Общ

брой учени-ци

Клас/

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до

минималния

брой

Разходен стандарт

ЕРС = 1 562 лева

Доп.средства

по чл.11,ал.3

Източник

на

финансиране

1.

ОУ”Хаджи

Димитър”

Елисейна

30 І – ІІІ клас 5 11

937,20 38 х 937,20

Общо:

35 613,60 лв.

Община

Мездра

ІІ – ІV клас 7 9

937,20
V –VІІ клас 10 8

937,20
VІ – VІІІ клас 8

10

937,20

60% ЕРС

Решение 17

1.На основание чл.11”а” от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за учебната 2015 / 2016 година не утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни /или слети/ паралелки с по-малко от 10 / десет / ученика в ОУ “Васил Кънчов“ село Моравица.

Решение 18

1.На основание чл.11”а” от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за учебната 2015 / 2016 година утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни /или слети/ паралелки с по-малко от 10 / десет / ученика в СОУ „Св. Климент Охридски” село Зверино.

по

ред

Училище

Населено

място

Общ

брой учени-ци

Клас/

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до

минималния

брой

Разходен стандарт

ЕРС = 1 562 лева

Доп.средства

по чл.11,ал.3

Източник

на

финансиране

1.

СОУ „Св. Климент Охридски” Зверино

194

II - клас 9 7 312,40

15 х 312,40

Общо:

4 686 лв.

Община

Мездра

VІІІ – клас 10 8 312,40
20% ЕРС

Решение 19

На основание чл.13, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра:

1. В системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2016 година могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино. Собствениците на имотите подават до Кмета на Общината заявление / по приложения образец / в срок до 31 декември 2015 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2016 година.

2. Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2016 година, както следва:

2.1. Търговски обект – за 1 кв.м. полезна площ

- гр. Мездра – 40 кг. хартия

- село Зверино – 30 кг. хартия

2.2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място

- гр. Мездра – 30 кг. хартия

- село Зверино – 20 кг. хартия

2.3. Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота

- гр. Мездра – 70 кг. хартия

- село Зверино – 50 кг. хартия

2.4. Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала

- гр. Мездра – 60 кг. хартия

- село Зверино – 40 кг. хартия

2.5. Производствени площадки – за 1 дка. площ

- гр. Мездра – 3 т. хартия

- село Зверино – 1 т. хартия

Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни и цветни метали, пластмаса, оловни акумулатори, алуминиеви капачки. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договори с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 31 декември 2015 година.

Решение 20

Приема анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Мездра, за развитие на социалните услуги.

Решение 21

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Критериите за избор по Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2014 – 2020:

1.Дава съгласие Община Мездра да разработи и кандидатства като водещ партньор по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2014 – 2020, покана с референтен №2014ТС16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 2 „Младежи”, специфична цел 2.1. „Умения и предприемачество”, съвместно с Община Мерошина, Република Сърбия с проектно предложение „По – добро развитие за младежите чрез спорт / Better Youth Advancement through Sport”, както и да изпълни проекта в случай на одобрението му, съгласно изискванията на програмата.

2.Активите, предмет на проекта се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта, за период от 5 години след приключването му.

3.Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише споразумение за партньорство с Община Мерошина, Република Сърбия.

4.Възлага на Кмета на Община Мездра да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

Решение 22

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Критериите за избор по Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2014 – 2020:

1.Дава съгласие Община Мездра да разработи и кандидатства като водещ партньор по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2014 – 2020, покана с референтен №2014ТС16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, специфична цел 1.3. „Хора за хора”, съвместно с Дом на културата, Община Мерошина, Република Сърбия с проектно предложение „Съвместен културен фестивал / Joint Culture Fest”, както и да изпълни проекта в случай на одобрението му, съгласно изискванията на програмата.

2.Активите, предмет на проекта се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта, за период от 5 години след приключването му.

3.Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише споразумение за партньорство с Дом на културата, Община Мерошина, Република Сърбия.

4.Възлага на Кмета на Община Мездра да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

Решение 23

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Критериите за избор по Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2014 – 2020:

1.Дава съгласие Община Мездра да разработи и кандидатства като партньор по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2014 – 2020, покана с референтен №2014ТС16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, специфична цел 1.1. „Туристическа привлекателност”, съвместно с Община Бабушница, Република Сърбия с проектно предложение „Изграждане на инфраструктура, стимулираща посещенията на туристически атракции в трансграничния регион / Development of infrastructure, encouraging the visits to the tourist attractions in the cross-border region”, както и да изпълни проекта в случай на одобрението му, съгласно изискванията на програмата.

2.Активите, предмет на проекта се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта, за период от 5 години след приключването му.

3.Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише споразумение за партньорство с Община Бабушница, Република Сърбия.

4.Възлага на Кмета на Община Мездра да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

Решение 24

Приема програмата за провеждане на коледните и новогодишни тържества в Община Мездра.

Решение 25

Приема План  за дейността през 2016 година на Народните читалища в Община Мездра, както следва:

1. Читалище “Просвета 1925“ гр. Мездра

2. Читалище “Съзнание – 1899“  с. Типченица

3. Читалище “Наука – 1919“ с. Лик

4. Читалище “Просвета – 1928“ с. Царевец

5. Читалище “Просвета – Горна Кремена – 1897“ с. Горна Кремена

6. Читалище “Н.Й.Вапцаров 1919“ с. Игнатица

7. Читалище “Светлина“  с. Брусен

8. Читалище “Подем – 1928“  с. Руска Бела

9. Читалище “Пробуда – 1928“  с. Върбешница

10. Читалище “Светлина 2007” с. Крапец

11. Читалище “Светлина 1926 – Моравица“  с. Моравица

12. Читалище “Факел 1926“ с. Зверино

13. Читалище “Фар -1927“ с. Люти дол

14. Читалище “Искър – 2004“ с. Зли дол

15. Читалище “Просвета Ребърково – 1925” с. Ребърково

16. Читалище “Просвета – 1923 – с. Боденец“ с. Боденец

17. Читалище “Просвета -1897“  с. Долна Кремена

18. Читалище “Просвета 1929 – Оселна“ с. Оселна

19. Читалище “Христо Ботев  1927“   с. Елисейна

20. Читалище  “Подем – 1926 – Дърманци“ с. Дърманци

21. Читалище “Колката“  с. Люти брод

Решение 26

Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година.

Решение 27

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение № 1111/25.09.2015 година от Любен Владинов – прокурор при Районна прокуратура – град Мездра Общински Съвет – Мездра прави следните изменения и допълнения на текстовете в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра, както следва:

Чл.5  Не се разрешава:

3.На родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

Чл.38 Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл.5, т.3, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл.5, т.3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

Решение 28

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и        Писмо от Малина Николова – Областен управител на Област Враца Общински Съвет – Мездра прави следните изменения на Правилник за организацията и дейността на   Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с  Общинската администрация:

Чл. 15, ал.3 се изменя и придобива следния вид:

В бюджета на Общинския съвет се предвиждат средства за правно обслужване.

Чл. 76 се изменя и придобива следния вид:

Длъжностните характеристики на служителите в звеното за подпомагане и осигуряване дейността на ОбС се утвърждават от кмета на общината.

Чл. 84, ал.1 се изменя и придобива следния вид:

Кметът на общината изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на решенията на ОбС в 3 – дневен срок от                   издаването им.

Чл. 84, ал.2 се изменя и придобива следния вид:

Общинският съвет може да отмени актове на кмета, издадени в нарушение на решенията на ОбС по чл.21 от ЗМСМА / чл.4 от настоящия правилник/.

Чл. 84, ал.3 се изменя и допълва и придобива следния вид:

Кмета на Общината може да оспори решение на ОбС по реда на чл.45, ал.5 от ЗМСМА.

Решение 29

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА при Община Мездра Общински съвет – Мездра избира Наталия Христова Цветкова за член на ПК „ФБ”, „УТООСИ” и „ОКНСТМД”.

Решение 30

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието си за отдаване под наем на обект,  публична общинска собственост – търговски щандове в град Мездра, ул.”Христо Ботев”№ 27, на  партер, бивш ”Снек бар”  чрез публичен търг с явно наддаване.

2.Упълномощава Кмета на Общината да организира търг по реда и условията на Глава осма от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество (НРПРОбИ) на Общински Съвет -Мездра;

3.Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за отдаване под наем със участника, спечелил търга.

Решение 31

На основание чл.36, ал.1, т.7 от Наредбата за РПУРОбИ на Община Мездра по чл.8, ал.2 от ЗОС:

1.Да бъде премахнат строеж – „Детска градина”, находящ се в имот пл. №173 в кв.12 по плана на село Крета, одобрен със Заповед №539 / 30.09.1988 година, собственост на Община Мездра с Акт №12 / 03.06.1998 година за общинска собственост, като при възможност се запази западната / частично заздравявана / част от сградата за реализиране на бъдещи инвестиционни намерения.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия по премахването на сградата и деактуване на същата.

Решение 32

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, чл.47, ал.1, т.5 и чл.48 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Да се учреди безсрочно и възмездно право на строеж на „Царевец” ООД с ЕИК 106 586 915 върху поземлен имот №083080 в землището на село Царевец, община Мездра, местност „Негрещица”, ЕКАТТЕ 78135, с НТП „скала”, Х – категория на земята при неполивни условия, с площ от 0,211 дка., образуван от имот №000477, общинска собственост, съгласно АОС №2869 / 24.11.2015 година, за разширение на бента на МВЕЦ „Царевец” и изграждане на „рибен проход” при цена 682,00 лева.

2.Да се учреди безсрочно и възмездно право на строеж на „Царевец” ООД с ЕИК 106 586 915 върху поземлен имот №000093 в землището на село Ослен Криводол, община Мездра, ЕКАТТЕ 54256, с НТП „друг вид канал”, с площ от 0,218 дка., образуван от имоти №000079, образуван от ПИ №000019 и имот №000062, образуван от ПИ №000022, общинска собственост, съгласно АОС №2870 / 24.11.2015 година, за „горна вада” на МВЕЦ „Царевец” при цена 704,00 лева.

Решение 33

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава съгласие за допускане изменение на ПУП на село Оселна в обхват УПИ VІІ, пл.№392 в кв.6 и общински терен при условията на чл.135 от ЗУТ.

2.След приключване процедурата по изменение на плана и влизането му в сила, да се изготви пазарна оценка на частта общинска собственост в границите на новообразувания урегулиран поземлен имот, която да се внесе за приемане от Общински Съвет и вземане решение за ликвидиране на съсобственост.

3.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 34

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на Димитър Стойнов Вергов с адрес: гр. София, ул. “Захари Стоянов” №23, вх.А, ап.3 да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на предназачението на земеделска земя за изграждане на бензиностанция в ПИ №051011, местност „Под корията” в землището на с. Руска бела.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 35

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  Общински Съвет – град Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за Ел. захранване на овцеферма в ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на село Моравица, засягащ следните имоти:  урбанизирана територия /по тротоара и през улица/, ПИ №№000009, 015001, 015025 и ПИ №015030.

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  Общински Съвет – град Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за В и К захранване на овцеферма в ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на село Моравица, засягащ следните имоти:  урбанизирана територия /по улицата между кв.43 и кв.49/, ПИ №№020008, 000009, 015001, 015025 и ПИ №015030.

3.Възлага на Кмета на Община Мездра след влизане в сила на Подробните устройствени планове да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропровода, засягащ следните имоти:  урбанизирана територия /по тротоара и през улица/, ПИ №№000009, 015001, 015025 и ПИ №015030 в землището на село Моравица и на водопровода, засягащ следните имоти: урбанизирана територия /по улицата между кв.43 и кв.49/, ПИ №№020008, 000009, 015001, 015025 и ПИ №015030 в землището на село Моравица.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 36

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  Общински Съвет – град Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за Ел. захранване на ПИ №021539, местност „Смильовец” в землището на село Типченица, засягащ ПИ №№000012 /урбанизирана територия/, 021549, 021588, 021615, 021543 и ПИ №021539.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропровода, засягащ ПИ №№000012 /урбанизирана територия/, 021549, 021588, 021615, 021543 и ПИ №021539 и правото на строеж за стъпката на СРС в ПИ №021615 в землището на село Типченица.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 37

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „С. Т. Слънчев рай” ЕООД с адрес: гр. Мездра, Главен път Е79, комплекс „Долче вита” да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на предназачението на ПИ №001209, местност „Острога” и ПИ №011036, местност „Долни остров Крета” в землището на село Дърманци за изграждане на басейн и паркинг за леки коли, като разширение на Комплекс „Долче вита”.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца и Агенция „Пътна инфраструктура” по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 38

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  Общински Съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за Ел. захранване на кравеферма в новообразуван ПИ №173007 (образуван от ПИ №173006), местност „Свинище” в землището на село Кален, засягащ ПИ №№000001 /урбанизирана територия/, 000702, 000901, новообразуван 173010 (образуван от ПИ №000022), новообразуван 173008 (образуван от ПИ №173006) и новообразуван ПИ №173007 (образуван от ПИ №173006).

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  Общински Съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за В и К захранване на кравеферма в новообразуван ПИ №173007 (образуван от ПИ №173006), местност „Свинище” в землището на село Кален, засягащ ПИ №№000702, 000901, новообразуван 173010 (образуван от ПИ №000022), новообразуван 173008 (образуван от ПИ №173006) и новообразуван ПИ №173007 (образуван от ПИ №173006).

3.Възлага на Кмета на Община Мездра след влизане в сила на Подробните устройствени планове да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропровода, засягащ ПИ №№000001 /урбанизирана територия/, 000702, 000901, новообразуван 173010 (образуван от ПИ №000022), новообразуван 173008 (образуван от ПИ №173006) и новообразуван ПИ №173007 (образуван от ПИ №173006) в землището на село Кален и на водопровода, засягащ следните имоти: ПИ №№000702, 000901, новообразуван 173010 (образуван от ПИ №000022), новообразуван 173008 (образуван от ПИ №173006) и новообразуван ПИ №173007 (образуван от ПИ №173006) в землището на село Кален.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 39

Подадено заявление от Георгина Йолова Канова

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 003162 от 1,611 дка, нива, в местност ”Лишки рътлак” по КВС на село Лик, образуван от имот № 003035;

2.Имот № 003163 от 1,840 дка, нива, в местност ”Лишки рътлак” по КВС на село Лик, образуван от имот №003035;

3.Имот № 011667 от 2,815 дка, използв. ливада, в местност ”Изворище” по КВС на село Лик, образуван от имот № 011220;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йоло Гергов Брешковски, бивш жител на село Лик.

Решение 40

Подадено заявление от Мишо Тодоров Мишев

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 009180 от 2,361 дка, посевна площ, в местност ”Ветрен” по КВС на село Лик;

2.Имот № 013023 от 2,670 дка, ливада, в местност ”Салатирето” по КВС на село Лик, образуван от имот №012724;

3.Имот № 013024 от 1,990 дка,  ливада, в местност ”Салатирето” по КВС на село Лик, образуван от имот № 012724;

4.Имот № 012971 от 2,860 дка, посевна площ, в местност ”Ограден дел” по КВС на село Лик, образуван от имот № 012960;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Мишо Цолов Мишев, бивш жител на село Лик.

Решение 41

Подадено заявление от Борислав Цветков Иванов

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 002069 от 2,426 дка, изоставена нива, в местност ”Ливадище” по КВС на село Игнатица;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цветко Иванов Недялков, бивш жител на село Игнатица.

Решение 42

Подадено заявление от Вергиния Маркова Илиева

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 036011 от 4,446 дка,  нива, в местност ”Ушите” по КВС на село Старо село;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Марко Ангелов Иванов,  бивш жител на село Старо село.

Решение 43

Подадено заявление от Богдана Цветкова Александрова

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 033107 от 2,083 дка, ливада, в местност ”Ненчовото” по КВС на село Горна Кремена, образуван от имот № 000371;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цветко Христов Веков, бивш жител на село Горна Кремена.

Решение 44

Подадено заявление от Еленка Христова Цветкова

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 056104 от 3,042 дка, ливада, в местност ”Реката” по КВС на село Ребърково, образуван от имот № 000537

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тошо Иванов Тошев, бивш жител на село Ребърково.

Решение 45

Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за I-во тримесечие на 2016 година както следва:

м. януари

1.Приемане бюджет на Община Мездра за 2016 година.

2.Приемане Програмата за управление на Община Мездра за мандат 2015 – 2019 година.

3.Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година.

4.Приемане на Спортно – туристически календар на Община Мездра за 2016 година.

м.февруари

1.Актуализация на бюджета на Община Мездра за 2015 година.

2.Приемане отчет за изпълнение на бюджета на Община Мездра за 2015 година.

3.Актуализация на Правилник за достъп и отразяване на заседанията на Общинския съвет на община Мездра на неговите постоянни и временни комисии от представители на средствата за масова комуникация.

м.март

1.Отчет за изпълнение на Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 година.

2.Информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2015 година.

3.Отчет – анализ за работата на РПУ – Мездра през 2015 година.

4.Информация за дейността  на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за 2015 година.

5.Отчет за работата на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Мездра през 2015 година.

6.Актуализация на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Решение 46

Общински Съвет – Мездра не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на лицето Николай Асенов Иванов.

Решение 47

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг:

1.Община Мездра да кандидатства пред Министерството на финансите за безлихвен заем от централния бюджет при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 1 689 000 лв.
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен;
  • Начин и намерения за усвояване – еднократно до 31.01.2016 година
  • Условия за погасяване:

-Срок на погасяване – до 31.12.2016 година

-Източници за погасяване – възстановено ДДС по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ Мездра”

Влияние на дълга върху бюджета на Общината – възстановяването на дълга няма да влияе върху изпълнението на бюджет 2016 година, тъй като ще се възстановява със средства от възстановено ДДС;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в Министерство на финансите, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Яна Нинова /