Протокол №3 / 26.11.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №3 / 26.11.2015 г.

Решение 8

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация – Мездра.

Решение 9

Избира  заместник председатели на Общински съвет – Мездра, както следва:

1. Данаил Стефчов Димитров

2. Надежда Илиева Йорданова

3. Каролина Симеонова Кьолер

4. Георги Валентинов Иванов

5. Николинка Владимирова Кътовска

Решение 10

Избира състава на Постоянни комисии към Общински Съвет – Мездра, както следва:

ПК „Финанси и бюджет”

Председател: Десислава Цветомирова Костова

Членове:1. Димчо Динов Йотов

2. Надежда Илиева Йорданова

3. Николинка Владимирова Кътовска

4. Огнян Христов Петров

5. Гергана Руменова Петрова

6. Митка Георгиева Лечева

7. Каролина Симеонова Кьолер

8. Мирослав Иванов Аспарухов

9. Венелин Димитров Кръстев

10. Галин Венков Тошков

ПК „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”

Председател: Надежда Илиева Йорданова

Членове:1. Георги Валентинов Иванов

2. Николинка Владимирова Кътовска

3. Ивайло Тошев Тодоров

4. Гергана Руменова Петрова

5. Катя Ангелова Йотова

6. Данаил Стефчов Димитров

7. Наталия Иванова Луканова

8. Мирчо Маринов Мирчев

ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата”

Председател: Гергана Руменова Петрова

Членове:1. Димчо Динов Йотов

2. Георги Валентинов Иванов

3. Ивайло Цолов Тошев

4. Галин Венков Тошков

5. Каролина Симеонова Кьолер

6. Мирчо Маринов Мирчев

7. Николинка Владимирова Кътовска

8. Наталия Иванова Луканова

9. Катя Ангелова Йотова

10. Венелин Димитров Кръстев

11. Митка Георгиева Лечева

12. Десислава Цветомирова Костова

ПК “Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности”

Председател: Данаил Стефчов Димитров

Членове:1. Георги Валентинов Иванов

2. Огнян Христов Петров

3. Ивайло Тошев Тодоров

4. Надежда Илиева Йорданова

5. Катя Ангелова Йотова

6. Каролина Симеонова Кьолер

7. Дилян Иванов Маринов

8. Мирослав Иванов Аспарухов

ПК „Здравеопазване и социална политика”

Председател: Митка Георгиева Лечева

Членове:1. Ангел Борисов Йорданов

2. Ивайло Тошев Тодоров

3. Десислава Цветомирова Костова

4. Данаил Стефчов Димитров

5. Наталия Иванова Луканова

6. Дилян Иванов Маринов

ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”

Председател: Ивайло Цолов Тошев

Членове:1. Огнян Христов Петров

2. Галин Венков Тошков

3. Ангел Борисов Йорданов

4. Мирослав Иванов Аспарухов

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

Председател: Венелин Димитров Кръстев

Членове:1. Димчо Динов Йотов

2. Ивайло Цолов Тошев

3. Ангел Борисов Йорданов

4. Мирчо Маринов Мирчев

5. Дилян Иванов Маринов

Решение 11

На основание чл.62,  ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие:

1.Определя за член на Областен съвет за развитие на област Враца представителя на Общински Съвет – Мездра Яна Венелинова Нинова – председател на Общински Съвет – Мездра.

2.При невъзможност  да участва в работата на съвета, да бъде замествана от Митка Георгиева Лечева – общински съветник в Общински Съвет – Мездра.

Решение 12

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра утвърждава три броя кметски наместници на територията на Община Мездра в селата Кален, Ослен Криводол и Цаконица.

Решение 13

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ:

1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински Съвет – Мездра Яна Венелинова Нинова – председател на Общински Съвет – Мездра.

2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Данаил Стефчов Димитров – зам. председател на Общински Съвет – Мездра.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                                / Яна Нинова /