Протокол №2 / 17.11.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №2 / 17.11.2015 г.

Решение 6

Определя процедура за избора на Председател на Общински Съвет – Мездра, както следва:

За провеждане на тайния избор ОбС избира комисия по избора, която се състои от председател и четири членове. Тайният избор се извършва с една бюлетина с имената на издигнатите кандидати, подредени по азбучен ред.

Пред името на кандидатите има празно квадратче.

Пликовете и бюлетините са подписани от председателя на  комисията по избор и подпечатени с печата на Общински Съвет.

Всеки съветник поставя знак /кръстче, отметка или друго/ в празното квадратче пред името на предпочитания от него кандидат, поставя бюлетината в плик и го пуска в изборната урна.

Ръчно изписани бюлетини се считат за невалидни. За резултатите от избора се съставя протокол.

Бюлетините са неразделна част от протокола на заседанието.

При получаването на бюлетината и празния плик, както и след като гласува общинския съветник се подписва в предварително изготвен списък.

Решение 7

Избира за председател на Общински съвет – Мездра Яна Венелинова Нинова.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Яна Нинова /