Протокол №1 / 09.11.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №1 / 09.11.2015 г.

Решение 1

Определя процедура за избора на Председател на Общински съвет – Мездра, както следва:

За провеждане на тайния избор ОбС избира комисия по избора, която се състои от председател и четири членове. Тайният избор се извършва с една бюлетина с имената на издигнатите кандидати, подредени по азбучен ред.

Пред името на кандидатите има празно квадратче.

Пликовете и бюлетините са подписани от председателя на  комисията по избор и подпечатени с печата на Общински съвет.

Всеки съветник поставя знак /кръстче, отметка или друго/ в празното квадратче пред името на предпочитания от него кандидат, поставя бюлетината в плик и го пуска в изборната урна.

Ръчно изписани бюлетини се считат за невалидни. За резултатите от избора се съставя протокол.

Бюлетините са неразделна част от протокола на заседанието.

При получаването на бюлетината и празния плик, както и след като гласува общинския съветник се подписва в предварително изготвен списък.

Решение 2

Определя комисия по избор на председател на Общински Съвет –  Мездра в следния състав:

1.Гергана Руменова Петрова

2.Георги Валентинов Иванов

3.Ивайло Цолов Тошев

4.Николинка Владимирова Кътовска

5.Мирчо Маринов Мирчев

Решение 3

Избира Георги Валентинов Иванов за Председател на комисията по избор на Председател на Общински Съвет –  Мездра.

Решение 4

Няма избран за Председател на Общински Съвет – Мездра.

Решение 5

1.Определя комисия по изготвяне Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация   в състав:

1.Яна Венелинова Нинова

2.Надежда Илиева Йорданова

3. Георги Валентинов Иванов

4. Мирослав Иванов Аспарухов

5.Николинка Владимирова Кътовска

6.Гергана Руменова Петрова

7.Данаил Стефчов Димитров

8. Каролина Симеонова Кьолер

9.Митка Георгиева Лечева

2.В едномесечен срок да бъде изготвен Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                      ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / д-р Митка Лечева /