Протокол №35 / 31.07.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №35 / 31.07.2014 г.

Решение 582

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра:

1.Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Мездра за първото полугодие на 2014 година по прихода и разхода в размер на 6 414 235 лв. /Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6/.

2.Приема информацията за състоянието на общинския дълг към 30.06.2014 година /Приложение №9/.

3.Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2014 година /Приложение №10/.

4.Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие” към 30.06.2014 година / Приложение №11 /.

Решение 583

Приема общинска програма за закрила на детето 2014 година.

Решение 584

Променя Решение №532, Протокол №32 / 24.04.2014 година на Общински Съвет – Мездра за разкриване на Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания – Мездра, както следва:

Разкрива Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания – Мездра, включващ:

1. Център за настаняване от семеен тип – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 г., с капацитет 12+2

гр. Мездра, ул. ”Никола Вапцаров” № 6

2. Център за настаняване от семеен тип – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 г., с капацитет 12+2

гр. Мездра, ул. „Георги Кирков” № 34

3. Защитено жилище за лица с увреждания – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 г., с капацитет 8

гр. Мездра, ул. „Димитър Благоев” № 15

4. Защитено жилище за лица с увреждания – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 г., с капацитет 8

гр. Мездра, ул. „Манастирище” № 99

5. Дневен център за деца и младежи с увреждания със седмична грижа – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.01.2015 г., с капацитет 20 / 12+8 седмична грижа /.

гр. Мездра, ул. „Манастирище” № 99

Решение 585

Общински Съвет – Мездра упълномощава инж. Делян Дамяновски – Председател на Общински Съвет – Мездра да съгласува протоколи за разпределение на собствеността на активите – В и К системи и съоръжения между държавата и община Мездра, намираща се в обособената територия на основание чл.13, ал.1, т.1, 2, 3, 5, 6, 7 и ал.2, чл.15, чл.15а и чл.19, ал.1, т.4, букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и т.5 и ал.2 от Закона за водите.

Решение 586

Общински Съвет – Мездра във връзка с писмо Вх. №26.00-484 / 04.07.2014 година от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД дава съгласие за придобиване на „Дом на железничаря” чрез безвъзмездно предоставяне или закупуване по остатъчна стойност на обекта.

Решение 587

На основание чл.8, ал.1, т.2 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Мездра на недвижим имот в град Мездра, УПИ IV в квартал 101 б по регулационния план на град Мездра с площ от 3 970 кв.м., ведно с находящите се в него сгради: Сграда – парова централа, масивна конструкция – стоманобетонна плоча, тухла и мазилка на два етажа, застроена площ 256 кв.м. и Сграда – склад на три етажа, масивна конструкция, застроена площ 84,45 кв.м. и подобрения в имота, съгласно АЧДС №2750 от 13.05.2010 година.

Решение 588

На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра земя с площ от 710 кв.м., представляваща УПИ III, кв.92 по плана на село Зверино, съгласно АОС №2326 / 04.06.2014 година на стойност 3 340,00 лева при ликвидиране на съсобственост с „АЖМ – ГРУП” ЕООД, представлявано от Ангел Георгиев Петров – собственик на сградата в имота.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договори за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 589

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „Щраусова компания” ЕООД, със седалище и адрес на управление: село Горна Кремена, ул. „Райко Даскалов” №21, ЕИК 202778226, представлявано от Тихомир Йорданов Цоцовски да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за  външно ел. захранване и водоснабдяване на „Животновъден обект за развъждане и отглеждане на щрауси” в имот №067020, местност „Рудината” в землището на село Горна Кремена с обхват:

- за външното ел. захранване: ПИ №№ 000263, 000178, 015126, 019107 и 000214;

- за водоснабдяването: ПИ №№067024 и 000219 в землището на село Горна Кремена.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25, ал.5 ЗСПЗЗ във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за ел. захранване и водоснабдяване на „Животновъден обект за развъждане и отглеждане на щрауси” в имот №067020, местност „Рудината” в землището на село Горна Кремена, съгласно изготвен парцеларен план през следните имоти общинска собственост: ПИ №№000263, 000178, 015126, местност „Тихова глава”, 019107 (полски път), 000214 (път ІV кл.), 067024, местност „Рудината” и 000219 (полски път) в землището на село Горна Кремена, право на строеж на СРС на площ от 4 кв.м. в ПИ №000263, местност „Тихова глава” в землището на село Горна Кремена и промяна предназначението на земеделска земя за стъпката на СРС в ПИ №000263, местност „Тихова глава” в землището на село Горна Кремена. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1 /една/ година след влизане в сила Решението за промяна предназначението на комисията за земеделските земи.

3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

4.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

5.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, Оператори на далекосъобщителни услуги, действащи на територията на Община Мездра, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

6.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Щраусова компания” ЕООД, за своя сметка да извърши всички необходими действия по утвърждаване на трасе и площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

7.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 590

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на ТП Държавно горско стопанство Мездра, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Родопи” №2, ЕИК 2016174760119, представлявано от инж. Евгения Константинова Христова да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), като част от КПИИ за „Основен ремонт на горски път „Комарника – Равни горуняк” за движение на противопожарна техника” в землището на село Люти брод, съдържащ ПУП – ПП и инвестиционен проект с обхват: ПИ №116001, местност „Станеви ниви”, ПИ №№ 124001, 125001, 128001, 129001, местност „Странето” и ПИ №018053, местност „Странъето” в землището на село Люти брод.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.2, т.4 от ЗГ, дава съгласие за учредяване право на строеж за автомобилен горски път за движение на противопожарна техника през ПИ 018053, местност „Странъето” в землището на село Люти брод.

3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

4.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

5.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /