Протокол №34 / 26.06.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №34 / 26.06.2014 г.

Решение 562

1.Приема Програма за управление на утайките от ГПСОВ Мездра с период на действие 2015 – 2020 година.

2.Ежегодно в бюджета на Общината да се осигуряват необходимите средства за изпълнение на програмата.

3.Общинска администрация ежегодно да внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на програмата, а при необходимост и предложения за нейното допълване и актуализиране.

4.Отчетите да се представят за информация в РИОСВ – Враца.

Решение 563

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ Общински съвет – Мездра прави следните изменения и допълнения:

1.Текстът към чл.26 става алинея 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра:

/1/ Кметът на Община Мездра организира дейностите по разделно събиране на масово разпространените отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.

2.Допълва се чл.26 с алинея 2:

/2/ Пунктовете за приемане на рециклируеми отпадъци предоставят отчет на всеки три месеца за събраните количества: хартия, картон, пластмаса, метал, стъкло и други подобни отпадъци от територията на Община Мездра за постигане на целите по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО.

Решение 564

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – гр. Мездра за 2013 година.

2.Не освобождава от отговорност управителите Красимир Трифонов Николов и Божидар Цолов Червеняшки на  “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

3.Загубата в размер на  27 181,01 лева на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2013 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 565

Приема текущ отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост към 31.05.2014 година.

Решение 566

Приема отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта в Община Мездра през 2013 година.

Решение 567

Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Мездра през 2013 година.

Решение 568

1.Дава съгласие за установяване на сътрудничество между община Мездра и град Богучар, Воронежка област, Русия.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да подпише споразумение за сътрудничество между двата града в областта на бизнеса и икономиката, спорта, туризма, културата и други области.

Решение 569

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Мездра разрешава на Община Мездра да възложи изработването на подробен устройствен план – план регулация и застрояване за строителството на „Спортен комплекс със стадион, трибуни, съблекални и прилежаща инфраструктура” в ПИ №000010, местност „Орничака” в землището на село Моравица, като част от КПИИ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 570

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби, общински имот № 000169 в землището на село Горна Кремена, изградено торище, десета категория с площ от 5,885 декара, съгласно АОС №2275 / 15.05.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 000169 в землището на село Горна Кремена, изградено торище, десета категория с площ от 5,885 декара, съгласно АОС №2275 / 15.05.2014 година с начална тръжна цена от 7 860,00 лева.

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 571

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби, общински имоти в землището на село Люти брод, както следва:

1.1.Имот №020021 в землището на село Люти брод, м. „Селището”, друга селскостопанска територия, шеста категория с площ от 1,359 декара, частна общинска собственост, съгласно АОС №2174 / 20.03.2014 година.

1.2.Имот №020022 в землището на село Люти брод, м. „Селището”, друга селскостопанска територия, шеста категория с площ от 1,081 декара, частна общинска собственост, съгласно АОС №2175 / 20.03.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, както следва:

2.1.Имот №020021 в землището на село Люти брод, м. „Селището”, друга селскостопанска територия, шеста категория с площ от 1,359 декара, частна общинска собственост, съгласно АОС №2174 / 20.03.2014 година с начална тръжна цена от 1 870,00 лева.

2.2.Имот №020022 в землището на село Люти брод, м. „Селището”, друга селскостопанска територия, шеста категория с площ от 1,081 декара, частна общинска собственост, съгласно АОС №2175 / 20.03.2014 година с начална тръжна цена от 1 490,00 лева.

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 572

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби, общински имоти, както следва:

1.1.Имот №301.45 с площ от 0,350 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в м. „Байчиновец”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2264 от 13.05.2014 година.

1.2.Имот №4.47 с площ от 0,580 дка, друга селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на село Крета, съгласно АОС №2265 от 13.05.2014 година.

1.3.Имот №4.55 с площ от 0,445 дка, друга селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на село Крета, съгласно АОС №2246 от 16.04.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите по т.1 с начални тръжни цени, както следва:

2.1. Имот №301.45 с площ от 0,350 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в м. „Байчиновец”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2264 от 13.05.2014 година с начална цена от 470,00 лева.

2.2. Имот №4.47 с площ от 0,580 дка, друга селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на село Крета, съгласно АОС №2265 от 13.05.2014 година с начална цена от 800,00 лева.

2.3.Имот №4.55 с площ от 0,445 дка, друга селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на село Крета, съгласно АОС №2246 от 16.04.2014 година с начална цена от 600,00 лева.

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 573

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 012996 от 2,095 дка, изоставена нива в м. ”Салтирето”, образуван от имот № 012669 по картата на възстановената собственост (КВС) на село Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Вуто Кръстев Вутов, бивш жител на село Лик;

Решение 574

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 008530 от 2,424 дка, посевна площ в м. ”Св. Илия”, образуван от имот № 008433 по картата на възстановената собственост (КВС) на село Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Цонко Петров Котларски, бивш жител на село Лик;

Решение 575

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 014113 от 2,986 дка, гора в земеделски земи в м. ”Момковец”, образуван от имот № 014036 по картата на възстановената собственост (КВС) на село Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Славчо Славков Манчов, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 576

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 014459 от 1,795 дка, индивид. застр. м. ”Гранчаревец”, образуван от имот № 012647 и имот №012648 по картата на възстановената собственост (КВС) на село Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Христо Николов Вълчов, бивш жител на село Лик;

Решение 577

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 014458 от 1,795 дка, индивид. застр. м. ”Гранчаревец”, образуван от имот № 012647  по картата на възстановената собственост (КВС) на село Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  Лиляна Николова Вълчова от село Лик;

Решение 578

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 014460 от 1,190 дка, посевна площ. м. ”Гранчаревец”, образуван от имот № 012648 по картата на възстановената собственост (КВС) на село Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  Гена Христова Кадийска от град Мездра;

Решение 579

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 020018 от 2,015 дка, гора в земеделска земя, в м. ”Искъра” по КВС на село Ослен Криводол, образуван от имот № 000191 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Андрей Йолов Миков, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 580

Не отпуска финансова помощ на Павлин Симеонов Стаменов.

Решение 581

Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за III-то тримесечие на 2014 година както следва:

м.юли

1.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Мездра за първо шестмесечие на 2014 година.

2.Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през I – во полугодие на 2014 година.

м.август

1.Информация за състоянието на общинските дружества със 100% общински капитал през I-во полугодие на 2014 година.

2. Текущи докладни.

м.септември

1.Утвърждаване на маломерни групи и паралелки в общинските учебни заведения за учебната 2014/2015 година.

2.Текущи докладни.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Виктория Данкова /