Протокол №33 / 29.05.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №33 / 29.05.2014 г.

 Решение 544

      Не приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2013 година на МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца.

 Решение 545

     Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2013 година на „В и К” ООД – Враца.

 Решение 546

     Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2013 година на „Екопроект” ООД – Враца.

 Решение 547

     Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2013 година на „Нови енергии” ООД – София.

 Решение 548

     Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2013 година на „Дружество за заетост” ООД – Враца.

 Решение 549

     1.Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие на инж. Генади Събков Събков – зам. кмет на общината да представлява Община Мездра в Общото събрание на акционерите на МБАЛ “Христо Ботев” АД – гр. Враца на 04.06.2013 г. / съответно 18.06.2013 година / и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

     По т.1 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година.

     По т.2 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ” одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

     По т.3 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ” освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 година.  

     По т.4 от дневния ред да гласува “ЗА” избор и назначаване на предложения регистриран одитор за 2014 година.

     По т.5 от дневния ред да гласува “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” промяна в състава на Съвета на директорите.

     По т.6 от дневния ред да гласува “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

     По т.7 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ” промяна в капитала на дружеството.

     По т.8 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ” промяна в Устава на дружеството.

     2.Възлага на представителя на община Мездра в Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев” АД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

 Решение 550

     1.Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие инж. Николинка Кътовска – зам. кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Враца на 30.05.2014 г. и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

     По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане и одобряване отчета на управителя за дейността на дружеството през 2013 година.

     По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане и одобряване годишния финансов отчет за 2013 година и отчета за доходите на „В и К” ООД – гр. Враца за 2013 година.

     По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” разпределение на печалбата на дружеството за 2013 година.

     По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА” избор на дипломиран експерт- счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2014 година.

     По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА”  предложение на управителя на „В и К” ООД – гр. Враца за бракуване на ДМА.

     По т.6 от дневния ред да гласува „ЗА” закупуване на прилежащ терен на административна сграда на „В и К” ООД – гр. Враца от Областна администрация – гр. Враца.

     По т.7 от дневния ред да гласува „ЗА” продължаване срока на договора на Управителя на  „В и К” ООД – гр. Враца за възлагане на управлението на  „В и К” ООД – гр. Враца за срок от 3 / три / години.

     По т.8 от дневния ред да не гласува.

     2.Възлага на представителя на Община Мездра в Общото събрание на съдружниците в „В и К” ООД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

 Решение 551

     Задължава Кмета на Община Мездра да предприеме всички действия / юридически и финансови / по запазване имуществото на Община Мездра в сградата на бивша поликлиника, като Общински съвет – Мездра дава съгласие на основание чл.134, ал.1 от ТЗ Община Мездра като Едноличен собственик на капитала на „Медицински център 1 Мездра” ЕООД – в ликвидация да направи допълнителна парична вноска от собствени средства за изплащане на задължение по изпълнително дело 102 / 2010 г. в размер на 6 203,77 лева, съгласно удостоверение от ДСИ в срок до 26.06.2014 година.

 Решение 552

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби – общински имоти, както следва:

     1.1. имот №008035 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 3,400 дка, съгласно АОС №1799 / 08.10.2013 година.

     1.2. имот №008037 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 3,359 дка, съгласно АОС №1800 / 08.10.2013 година.

     1.3. имот №008048 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 0,541 дка, съгласно АОС №1802 / 08.10.2013 година.

     1.4. имот №008047 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета атегория с площ от 0,550 дка, съгласно АОС №1801 / 08.10.2013 година.

     1.5. имот №008031 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 4,847 дка, съгласно АОС №1798 / 08.10.2013 година.

     1.6. имот №008070 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, ливада, трета категория с площ от 5,439 дка, съгласно АОС №2221 / 08.04.2014 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите с начални тръжни цени, както следва:

     2.1. имот №008035 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 3,400 дка, съгласно АОС №1799 / 08.10.2013 година с начална тръжна цена от 4 050,00 лева;

     2.2. имот №008037 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 3,359 дка, съгласно АОС №1800 / 08.10.2013 година с начална тръжна цена от 4 000,00 лева;

     2.3. имот №008048 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 0,541 дка, съгласно АОС №1802 / 08.10.2013 година с начална тръжна цена от 630,00 лева;

     2.4. имот №008047 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 0,550 дка, съгласно АОС №1801 / 08.10.2013 година с начална тръжна цена от 640,00 лева;

     2.5. имот №008031 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, нива, трета категория с площ от 4,847 дка, съгласно АОС №1798 / 08.10.2013 година с начална тръжна цена от 5 800,00 лева;

     2.6. имот №008070 в землището на село Царевец, м. „Косовец”, ливада, трета категория с площ от 5,439 дка, съгласно АОС №2221 / 08.04.2014 година с начална тръжна цена от 5 640,00 лева;

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

 Решение 553

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1, чл.52, т.3 и чл.48, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби:

     1.1. общински имот №011055 от 0,696 дка в землището на село Очин дол, жилищна територия, съгласно АОС №2177 / 31.03.2014 година.

     1.2. общински имот №011054 от 0,802 дка в землището на село Очин дол, жилищна територия, съгласно АОС №2176 / 31.03.2014 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общинските имоти при цени, както следва:

     2.1. общински имот №011055 от 0,696 дка в землището на село Очин дол, жилищна територия, съгласно АОС №2177 / 31.03.2014 година, с начална тръжна цена 950,00 лева.

     2.2. общински имот №011054 от 0,802 дка в землището на село Очин дол, жилищна територия, съгласно АОС №2176 / 31.03.2014 година, с начална тръжна цена 1 250,00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

 Решение 554

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби – общински имоти, както следва:

     1.1. имот №043004 в м. „Равнището”, землището на село Руска бяла с площ от 10 дка, ливада, пета категория, съгласно АОС №622 / 25.05.2006 година.

     1.2. имот №043007 в м. „Равнището”, землището на село Руска бяла с площ от 5,416 дка, ливада, пета категория, съгласно АОС №2179 / 01.04.2014 година.

     1.3. имот №043011 в м. „Равнището”, землището на село Руска бяла с площ от 4,988 дка, ливада, пета категория, съгласно АОС №2180 / 01.04.2014 година.

     1.4. имот №043023 в м. „Равнището”, землището на село Руска бяла с площ от 8,005 дка, ливада, пета категория, съгласно АОС №2181 / 01.04.2014 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите с начални тръжни цени, както следва:

     2.1. имот №043004 в м. „Равнището”, землището на село Руска бяла с площ от 10 дка, ливада, пета категория, съгласно АОС №622 / 25.05.2006 година, с начална тръжна цена 12 200 лева;

     2.2. имот №043007 в м. „Равнището”, землището на село Руска бяла с площ от 5,416 дка, ливада, пета категория, съгласно АОС №2179 / 01.04.2014 година, с начална тръжна цена 6 600 лева;

     2.3. имот №043011 в м. „Равнището”, землището на село Руска бяла с площ от 4,988 дка, ливада, пета категория, съгласно АОС №2180 / 01.04.2014 година, с начална тръжна цена 6 100 лева;

     2.4. имот №043023 в м. „Равнището”, землището на село Руска бяла с площ от 8,005 дка, ливада, пета категория, съгласно АОС №2181 / 01.04.2014 година, с начална тръжна цена 9 800 лева;

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

 Решение 555

     1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет – гр. Мездра одобрява ПУП (Подробен устройствен план) – ПП (Парцеларен план) на елементите на техническата инфраструктура за Външно ел. захранване на „Оранжерия и когенерация” в имот №012023, местност „Брусненски слог” в землището на село Брусен.

     2. Възлага на Кмета на община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропровода.

     Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

     На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

 Решение 556

     1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – град Мездра разрешава на „Тошел – 92” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Бенковски, ул. „Оралица” №29, представлявано от Тошко Илиев Григоров да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за изграждане на водосъбирателно противопожарно съоръжение в ПИ №008028, местност „Рупите” в землището на село Царевец.

     2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

     3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 Решение 557

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 024042 от 1,364 дка, нива в м. ”Топояка” по КВС на село Крапец;

     2. Имот № 035022 от 1,068 дка, нива в м. ”Златен дол” по КВС на село Крапец, образуван от имот №035018;

за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Никола Павлов Иванчов, бивш жител на село Крапец;

 Решение 558

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 035006 от 1,186 дка, нива в м. ”Златен дол” по КВС на село Крапец     за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Никола Павлов Иванчов, бивш жител на село Крапец;

 Решение 559

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 001131 от 5,269 дка, нива в м. ”Аличовец”, образуван от имот № 001108 по картата на възстановената собственост (КВС) на село Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Иван Петнов Чергарски, бивш жител на село Лик;

 Решение 560

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 012995 от 3,750 дка, изоставена нива в м. ”Салтирето”, образуван от имот № 012669 по картата на възстановената собственост (КВС) на село Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Вуто Кръстев Вутов, бивш жител на село Лик.

 Решение 561

     Общински съвет – Мездра не приема искането за прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Мездра – инж. Делян Дамяновски.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /