Наредба за допълнение Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра

Докладна записка
Мотиви
Справка за постъпили становища и предложения