Проекти на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 и на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

Справка постъпили становища и предложения Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 и на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.