Документи

Наредби


 1. НАРЕДБА 1 на ОбС – Мездра за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра
 2. НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите
 3. НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
 4. НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра
 5. НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Мездра
 6. НАРЕДБА за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество
 7. НАРЕДБА за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в община Мездра
 8. НАРЕДБА за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра
 9. НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра
 10. НАРЕДБА за управление на пътищата общинска собственост
 11. НАРЕДБА за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
 12. НАРЕДБА за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения общинска собственост
 13. НАРЕДБА за реда за упражняване на правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества
 14. НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Мездра
 15. НАРЕДБА за пожарната безопасност на територията на Община Мездра
 16. НАРЕДБА за изчисление на потребителска такса за социални услуги в Община Мездра
 17. НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Мездра
 18. НAРЕДБА за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра
 19. НАРЕДБА за управление на общинските горски територии собственост на община Мездра
 20. НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Мездра
 21. НАРЕДБА за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в община Мездра
 22. НАРЕДБА за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Mездра
 23. НАРЕДБА за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Мездра
 24. НАРЕДБА за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в община Мездра
 25. НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Мездра
 26. НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. Избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по ЗОД

Отменени наредби

 1. НАРЕДБА за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
 2. НАРЕДБА за съставянето, изпълнието и отчитането на общинския бюджет
 3. НАРЕДБА за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на община Мездра
 4. НАРЕДБА за пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на общината
 5. НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра
 6. НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Мездра

Правилници


 1. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА
 2. ПРАВИЛНИК за достъп и информационно отразяване на заседанията на Общински съвет – Мездра и на неговите постоянни и временни комисии от представителите на средствата за масова комуникация
 3. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Мездра
 4. ПРАВИЛНИК за работа на Общинска екологична инспекция – Мездра

ПРОГРАМИ

 1. ПРОГРАМА за енергийна ефективност на община Мездра /за период 2005 – 2007 г./
 2. ПРОГРАМА за работа с младежта в община Мездра
 3. ПРОГРАМА за развитие на физическото възпитание , спорта и социалния туризъм в община Мездра за периода 2016-2019 г.
 4. ПРОГРАМА за развитието на туризма в община Мездра 2012-2015 година
 5. ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година
 6. ПРОГРАМА за управление на отпадъците на община Мездра 2016-2020 година
 7. ПРОГРАМА за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Мездра за периода 2016-2020 година
 8. ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година – раздел „ Лечебни растения “
 9. ПРОГРАМА за осигуряване на стабилност на водоснабдяването в община Мездра
 10. Краткосрочна ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012 – 2014
 11. ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012 – 2020
 12. ПРОГРАМА за управление на утайките от ПСОВ град Мездра
 13. ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра
 14. ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2017 г.
 15. ПРОГРАМА за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра

СТРАТЕГИИ

 1. СТРАТЕГИЯ за развитието на община Мездра 2005-2006 г.
 2. СТРАТЕГИЯ за икономическо развитие на община Мездра /2007-2015/
 3. СТРАТЕГИЯ за равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания в Община Мездра
 4. Общинска СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в община Мездра

ПЛАНОВЕ

 1. План за развитието на Община Мездра 2007 – 2013 г.
 2. ПЛАН за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Мездра 2013 – 2020 г.
 3. ОБЩИНСКИ ПЛАН за развитие на община Мездра за периода 2014 – 2020 г.

СТАТУТИ

 1. СТАТУТ на символите и отличията на община Мездра