Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

ДОКЛАД от заседание на ПК КПУКИ

Доклад от заседание на ПК КПУКИ 19.06.2019г.

Регистър по чл.41, ал.1 от ЗПКОНПИ

Регистър по чл.41 ал.1 от ЗПКОНПИ 2019 г.

А. Горанов – кмет с. Крапец

А. Маньовска – кмет с. Долна Кремена

В. Панова – кмет с. Крета

Г. Георгиев – кмет с. Типченица

Г. Николов – кмет с. Брусен

Г. Нончев – кмет с. Горна Кремена

Д. Тронков – кмет с. Дърманци

Е. Иванчев – кмет с. Боденец

И. Коцев – кмет с. Люти брод

И. Христов – кмет с. Горна Бешовица

И. Христов – кмет с. Игнатица

К. Жилковски – кмет с. Моравица

М. Динкова – кмет с. Върбешница

М. Михов – Управител Мездра Автотранспорт – 2003 ЕООД

М. Петкова – кмет с. Царевец

Н. Нецов – кмет с. Лик

П. Петков – кмет с. Ребърково

П. Петров – кмет с. Зли дол

Р. Илков – кмет с. Елисейна

Р. Николов – кмет с. Оселна

С. Ангелов – кмет с. Люти дол

С. Христов – кмет с. Старо село

Ц. Христова – кмет с. Очин дол

Ц. Цанев – кмет с. Зверино

Решение № 598/19.10.2018 г. относно определяне на лица по чл. 4, ал. 5

Решение № 603/19.10.2018 г. относно приемане на вътрешни правила

Изх. № 1105-31.10.2018г. ДОКЛАД от заседание на ПК КПУКИ


Цветелина Христова – Кмет с. Очин дол

Петър Петров – Кмет с. Зли дол

Анюта Маньовска – Кмет с. Долна Кремена

Маргарита Петкова – Кмет с. Царевец

Виолета Панова – Кмет с. Крета

Ангел Горанов – Кмет с. Крапец

Станислав Ангелов – Кмет с. Люти дол

Петър Петков – Кмет с. Ребърково

Румен Илков – Кмет с. Елисейна

Коно Жилковски – Кмет с. Моравица

Нецо Нецов – Кмет  с. Лик

Божидар Вълчев – Управител на ,,Мездра- Автотранспорт – 2003″ ЕООД

Магдалена Динкова – Кмет с. Върбешница

Георги Николов – Кмет с. Брусен

Георги Георгиев – Кмет с. Типченица

Емил Иванчев – Кмет с. Боденец

Сашо Христов – Кмет с. Старо село

Димитър Тронков – Кмет с. Дърманци

Росен Николов – Кмет с. Оселна

Иван Коцев – Кмет с. Люти брод

Цанко Цанев – Кмет с. Зверино

Иво Христов – Кмет с. Игнатица

Георги Нончев – Кмет с. Горна Кремена

Иванчо Христов – Кмет с. Горна Бешовица

Методи Михов – управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ ЕООД