Отменени нормативни актове

  1. НАРЕДБА за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
  2. НАРЕДБА за съставянето, изпълнието и отчитането на общинския бюджет
  3. НАРЕДБА за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на община Мездра
  4. НАРЕДБА за пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на общината
  5. НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра
  6. НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Мездра