Отменени нормативни актове

НАРЕДБА за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите
НАРЕДБА за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
НАРЕДБА за съставянето, изпълнието и отчитането на общинския бюджет
НАРЕДБА за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на община Мездра
НАРЕДБА за пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на общината
НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра
НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Мездра
НАРЕДБА за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения общинска собственост