Програми


 1. ПРОГРАМА за енергийна ефективност на община Мездра /за период 2005 – 2007 г./
 2. ПРОГРАМА за работа с младежта в община Мездра
 3. ПРОГРАМА за развитие на физическото възпитание , спорта и социалния туризъм в община Мездра за периода 2016-2019 г.
 4. ПРОГРАМА за развитието на туризма в община Мездра 2012-2015 година
 5. ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година
 6. ПРОГРАМА за управление на отпадъците на община Мездра 2016-2020 година
 7. ПРОГРАМА за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Мездра за периода 2016-2020 година
 8. ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година – раздел „ Лечебни растения “
 9. ПРОГРАМА за осигуряване на стабилност на водоснабдяването в община Мездра
 10. Краткосрочна ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012 – 2014
 11. ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012 – 2020
 12. ПРОГРАМА за управление на утайките от ПСОВ град Мездра
 13. ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра
 14. ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2017 г.
 15. ПРОГРАМА за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра