Правилници


  1. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА
  2. ПРАВИЛНИК за достъп и информационно отразяване на заседанията на Общински съвет – Мездра и на неговите постоянни и временни комисии от представителите на средствата за масова комуникация
  3. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Мездра
  4. ПРАВИЛНИК за работа на Общинска екологична инспекция – Мездра