Правилници


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА
ПРАВИЛНИК за достъп и информационно отразяване на заседанията на Общински съвет – Мездра и на неговите постоянни и временни комисии от представителите на средствата за масова комуникация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Мездра
ПРАВИЛНИК за работа на Общинска екологична инспекция – Мездра