Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.10.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет – Мездра на 31.10.2017  г. (вторник) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане план за заседанията на Общински съвет – Мездра за IV – то тримесечие на 2017 г.

Докл.: Яна Нинова

2. Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. юли – м. септември 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вътрешно компенсирани промени на капиталовите разходи на община Мездра за 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“

Докл.: инж. Генади Събков

5. Изграждане на изкуствени неравности по второстепенен път II – 16 – Мездра – София

Докл.: Цанко Цанев – кмет на село Зверино

6. Изменение на решение 357 от Протокол №25/29.06.2017 г. поради допусната явна фактическа грешка

Докл.: инж. Генади Събков

7. Разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – (план за застрояване) за имот извън границите на урбанизираната територия за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Гараж за моторни превозни средства”

Докл.: инж. Генади Събков

8. Заявление от Вероника Захариева – управител на „Роял” ООД

Докл.: Вероника Захариева

9. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. – ДВ, бр.62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

10. Избор на председател на постоянната комисия по „Финанси и бюджет”

11. Питане от Катя Йотова с вх. № 1201/18.10.2017 г.

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра