Дневен ред заседание на Общински съвет – Мездра на 31.03.2011 година

Уведомявам Ви , че  на  основание чл.23,  ал.4, т.1  от ЗМСМА свиквам  на заседание   Общински   съвет –  Мездра на 31.03.2011 година  /четвъртък/ от 16.00 часа в  салона   на  общината  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане Годишен доклад за 2010 г. на групата за наблюдение на Общински план за развитие на община Мездра 2007 – 2013 година.

2.Предложение за промяна в глава Десета от Наредбата за РПУРОбИ.

3.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2011 – 2015 година.

4.Годишен план за действие по изпълнението на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2011 – 2015 година.

5.Приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

6.Кандидатстване на община Мездра с Проект по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

7.Приемане на решение за предоставяне за ползване на общински мери и пасища.

8.Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа.

9.Одобряване на ПУП – Парцеларен план за „Път до пречиствателна станция за отпадни води – гр.Мездра”.

10.Одобряване на ПУП – Парцеларен план за „Колектор до пречиствателна станция за отпадни води – гр.Мездра”.

11.Одобряване ПУП – Парцеларен план за „Допълнително водоснабдяване на гр.Мездра от района на с.Брусен – с.Д.Кремена”.

12.Потвърждение на Решение №313 на Общински съвет – Мездра за преобразуване на ПГ по МСС – Мездра от държавно в общинско училище.

13.Свикване на Общо събрание на акционерите на МБАЛ”Христо Ботев”АД – гр.Враца.

14.Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Брусен.

15.Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Дърманци.

16.Предложение от Николай Симеонов Костов от с.Руска Бяла.

17.Молба от Десислава Иванова Генова относно удължаване срока на договора за наем на язовир „Крапец”.

18.Докладна записка от Иван Аспарухов относно прилагане разпоредбите на чл.25, ал.5 от ЗСПП, във връзка с чл.25, ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ  за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие

За промяна на предназначението по чл.25,ал.3 от ЗСПЗЗ на ПИ № 000344, местност”Кошарата” в землището на с.Върбешница с начин на трайно ползване „пасища , мера”.

19.Дарение от „Компания за инженеринг и развитие”АД – гр.Мездра.        20.Искане от Елка Стоянова Радева наследник на Цеко Стоянов Рашковски относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ/ включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на Директора на ОД “ Земеделие “ гр.Враца / за обезщетяване на собственици по реда на § 27 ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ .

21.Искане от Цветан Василев Иванов наследник на Нецо Йорданов Нецов относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ/ включени в списъците на имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на Директора на ОД

“ Земеделие “ гр.Враца / за обезщетяване на собственици по реда на § 27 ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

22.Искане от Ангел Николов Коцев  наследник на Никола Коцев Кръстанов относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ/ включени в списъците на имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на Директора на ОД

“ Земеделие “ гр.Враца / за обезщетяване на собственици по реда на § 27 ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

23.Искане от Симеон Богданов Георгиев наследник на Богдан Георгиев Павлов относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ/ включени в списъците на имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на Директора на ОД  “ Земеделие “ гр.Враца / за обезщетяване на собственици по реда на § 27 ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

24.Искане от Събко Димитров Събков наследник на Гена Младенова Христова относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ/ включени в списъците на имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на Директора на ОД “ Земеделие “ гр.Враца / за обезщетяване на собственици по реда на § 27 ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

25.Искане  от Цонка Микова Стоева наследник на Тодор Митов Влаховски относно предоставяне на земеделски земи от ОПФ/ включени в

списъците на имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община

Мездра, одобрени със Заповед № 15/23.03.2009 г. на Директора на ОД

“ Земеделие “ гр.Враца / за обезщетяване на собственици по реда на § 27 ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ – ДВ.бр.62/10.08.2010 година.

26. Отпускане на финансова помощ за направени разходи за операция на Николай Ивайлов Цветков, с.Зверино.

27.Опрощаване на наложена глоба на Венцислав Александров Йосифов, с. Л.брод, община Мездра.

28.Молба за отпускане на финансова помощ на Зефир Панталеев Димитров, с.Типченица.

29.Приемане план за работата на Общински съвет – Мездра през ІІ – ро тримсечие на 2011 година.

30.Питане от инж.Георги Давидков – зам. председател на ОбС – Мездра.