Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 19.09.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 19.09.2017 г. (вторник) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Председател на постоянната комисия по „Финанси и бюджет”.

2. Вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на община Мездра за 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Наредба за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от ЗОД. Избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник по ЗОД.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Приемане на програма за управление качеството на атмосферния въздух на Община Мездра за периода 2017 – 2021 г.

Докл.: инж. Генади Събков

5. Информация за дейността и финансово-икономически анализ на МБАЛ – Мездра за първото полугодие на 2017 г.

Докл.: д-р Илиана Михайлова

6. Искане за ползване на безлихвен кредит в размер на 150 000 лв., с цел покриване на просрочените задължения на „МБАЛ – Мездра” към доставчици на медикаменти и консумативи

Докл.: д-р Илиана Михайлова

7. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.09.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ПЗИД на ЗСПЗЗ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

8. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, имот № 501.162, с НТП – друга селскостопанска територия (земеделски труд и отдих) от 0,216 дка, общинска собственост в землището на с. Върбешница, съгласно плана на новообразувните имоти в м. „Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ

Докл.: инж. Генади Събков

9. Приемане на решение за разпореждане с имоти – частна общинска собственост – имот № 000120, с НТП-друга селскостопанска територия от 2.066 дка, м.”Край Искъра” общинска собственост  по КВС на с. Дърманци и имот № 000038, с НТП-насип от 1,126 дка, м. „Острога”- общинска собственост по КВС на с. Дърманци

Докл.: инж. Генади Събков

10. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, п.и. № 025034 по КВС на с. Ослен Криводол

Докл.: инж. Генади Събков

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра