Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.08.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 31.08.2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2017г.

Докл.: инж. Генади Събков

2 .Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Информация за дейността на „Екопроект“ ООД за второто тримесечие на 2017 г.

Докл.: инж. Начко Найденов

5. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино, община Мездра, област Враца.

Докл.: инж. Генади Събков

6. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Докл.: инж. Генади Събков

7. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Докл.: инж. Генади Събков

8. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Докл.: инж. Генади Събков

9. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на Детска градина “Детелина” гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Докл.: инж. Генади Събков

10. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на Детска градина “Мир” гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Докл.: инж. Генади Събков

11. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на Детска градина “Звездичка” с. Зверино, община Мездра, област Враца.

Докл.: инж. Генади Събков

12. Предложение до Министерство на образованието и науката за определяне като защитено училище на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино, община Мездра, област Враца.

Докл.: инж. Генади Събков

13. ДЗ от Димитър Тронков – кмет на кметство Дърманци относно монтиране на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движението.

Докл.: Димитър Тронков

14. Молба за отпускане на финансова помощ от Велислава Иванчева Христова.

Докл.: Велислава Христова

15. Избор на председател на постоянната комисия „Финанси и бюджет”

16. Питане от Георги Валентинов с вх. № 1133/15.08.2017 г.

17. Питане от членовете на ПК „СДОСЕИ” с вх. № 1152/24.08.2017 г.

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра