График за заседание на постоянните комисии към Общински съвет Мездра

Заседание на ПК „СООРГП“, 21.08.2017 г. (понеделник) от 17:30 ч.

 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Съвместно заседание на ПК „СООРГП” и ПК „УТООСИ” 21.08.2017 г. (понеделник) от 17:45 ч.

 1. ДЗ от Димитър Тронков – кмет на кметство Дърманци относно монтиране на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движението.
 2. Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2017 г.

Заседание на ПК „УТООСИ”, 21.08.2017 г. (понеделник) от 18:00 ч.

 1. Приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мездра.
 2. Молба от Румен Томов, жител на с. Зверино относно прокопаване на път общинска собственост за канализация.
 3. Жалба от жители на с. Лик живеещи на ул. „Опълченска“ и преките на нея улици.
 4. Жалба от жители на с. Люти дол относно асфалтиране на ул. „Иван Йорданов“.

Съвместно заседание на ПК „ФБ” и ПК „ЗСП”, 22.08.2017г. (вторник) от 17:00 ч.

 1. Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2017 г.
 2. Молба за отпускане на финансова помощ от Велислава Иванчева Христова.
 3. Финансов отчет на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД за първо полугодие на 2017 г.
 4. Искане за разрешение за ползване на безлихвен кредит в размер на 150 000, с цел покриване на просрочените задължения на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД към доставчици на медикаменти и консумативи.

Заседание на ПК „ФБ” 22.08.2017г. (вторник) от 17:30 ч.

 1. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, имот № 501.162, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,216 дка, общинска собственост по КВС на с. Върбешница, м. „Белчов дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ.
 2. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, п.и. № 025034 по КВС на с. Ослен Криводол.
 3. ДЗ от Цветан Ценов – председател на НЧ „Факел – 1926“ с. Зверино.
 4. Жалба от жители на с. Лик живеещи на ул. „Опълченска“ и преките на нея улици.
 5. Жалба от жители на с. Люти дол относно асфалтиране на ул. „Иван Йорданов“
 6. Отчет за дейността на „Транс – Авто – 2015” ЕООД за периода 05.06.2017 – 15.08.2017 г.

Заседание на ПК „СДОСЕИ”, 23.08.2017г. (сряда) от 17:00 ч.

 1. Отчет за дейността на „Екопроект“ ООД.
 2. Жалба от жители на с. Лик живеещи на ул. „Опълченска“ и преките на нея улици.
 3. Жалба от жители на с. Лютидол относно асфалтиране на ул. „Иван Йорданов“
 4. Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2017г.
 5. Финансов отчет на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД за първо полугодие на 2017 г.
 6. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, имот № 501.162, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,216 дка, общинска собственост  по КВС на с. Върбешница, м. „Белчов дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ.
 7. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, п.и. № 025034 по КВС на с. Ослен Криводол.
 8. Искане за разрешение за ползване на безлихвен кредит в размер на 150 000, с цел покриване на просрочените задължения на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД към доставчици на медикаменти и консумативи.
 9. Отчет за дейността на „Транс – Авто – 2015” ЕООД за периода 05.06.2017 – 15.08.2017 г.

Заседание на ПК „ОКНСТМД“ 24.08.2017 г. (четвъртък) от 17:00 ч.

  1. Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2017г.
  2. ДЗ от Цветан Ценов – председател на НЧ „Факел – 1926“ с. Зверино.
  3. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино, община Мездра, област Враца.
  4. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра, община Мездра, област Враца.
  5. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Мездра, община Мездра, област Враца.
  6. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра, община Мездра, област Враца.
  7. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на Детска градина “Детелина” гр. Мездра, община Мездра, област Враца.
  8. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на Детска градина “Мир” гр. Мездра, община Мездра, област Враца.
  9. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на Детска градина “Звездичка” с. Зверино, община Мездра, област Враца.
  10. Предложение до Министерство на образованието и науката за определяне като защитено училище на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино, община Мездра, област Враца.
  11. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

   Председателство, 24.08.2017 г. (четвъртък), 18:00 ч.

   Заседание на председателство на Общински съвет – Мездра

   Забележка: На електронните пощи са изпратени 2 писма за сваляне на материалите.