Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за периода 01.01. 2017 – 30.06.2017 г.

Отчет за дейността на ОбС – Мездра 01.01.2017г. – 30.06.2017г.