Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 20.07.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на редовно заседание Общинския съвет Мездра на 20.07.2017 г. (четвъртък) от 16.00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане План за заседанията на Общински съвет – Мездра през ІIІ-то тримесечие на 2017 г.

Докл.: Яна Нинова

2. Отчет за работата на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Докл.: Яна Нинова

3. Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. април – м. юни 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Годишен финансов отчет на „Нови енергии“ ООД за 2016 г.

Докл.: инж. Генади Събков

5. Шестмесечен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Докл.: инж. Генади Събков

6. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

7. Предложение на ДГ „Мир“ гр. Мездра с детска група с. Типченица да бъде включена в списъка на защитени детски градини.

Докл.: инж. Генади Събков

8. Кандидатстване на Община Мездра с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа на деинституционализация на грижите за децата“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Докл.: инж. Генади Събков

9. Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от В и К ООД – Враца на 31.07.2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

10. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

11. Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП – ЗРП на гр.Мездра, община Мездра в обхват: план за регулация за УПИ VI,пл. №994 и УПИ V,пл. №993общ. в кв. 70, гр. Мездра.

Докл.: инж. Генади Събков

12. Разрешение за изработване на проект за подобрен устройствен план (план за регулация и застрояване) за обединяване на УПИ VIII – пл. №247, УПИ IХ, пл. 248, кв. 26 по плана на с. Боденец и п.и. 000112, местност „Песъка“ в землището на с. Боденец в нов урегулиран поземлен имот за изграждане на семеен хотел.

Докл.: инж. Генади Събков

13. Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО и чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Докл.: инж. Генади Събков

14. Питане с вх. № 1065/12.07.2017 г.от Георги Валентинов – общински съветник

15. Питане с вх. № 1066/12.07.2017 г.от Георги Валентинов – общински съветник

ЯНА НИНОВА

Председател на Общински съвет – Мездра