Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.06.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 29.06.2017 година (четвъртък) от 16,00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2016 г.
 2. Годишен финансов отчет на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД
 3. Годишен финансов отчет на „Транс – Авто – 2015” ЕООД.
 4. Одобряване на класираните проектни предложения по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017”
 5. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, УПИ Х, пл.№ 1287, кв. 86 по ЗРП-ПУП на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989г. изменен със Заповед № 230 от 04.04.2017г. на Кмета на Община Мездра за придобиване на право на собственост от лица, притежаващи собственост на законно построена сграда
 6. Приемане на решение за учредяване на право на строеж върху част от имот – общинска собственост за изграждане на фундамент (стъпка) за стомано-решетъчен стълб с площ от 4 кв.м. в поземлен имот № 000263 в землището на с. Горна Кремена, община Мездра
 7. Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през п.и. 218009 в землището на с. Кален и п.и. 035045 в землището на с. Горна Кремена за осигуряване на транспортен достъп на съществуваща кариера до републиканската пътна мрежа
 8. Находище за добив на скалнооблицовъчни материали –варовици от находище „Голия връх“ участък „ЗАПАД“ в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра и село Върбешница, община Мездра
 9. Предварително съгласие от Общински съвет – Мездра за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура) за подземна кабелна линия
 10. Избор на председател на постоянната комисия по „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”
 11. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Мездра

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА