Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.05.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 25.05.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2017/2018 г.
  2. Предложение за определяне на защитено училище
  3. Отчет за дейността на „Екопроект” ООД гр. Враца за І-во тримесечие на 2017 г.
  4. Отчет за дейността на “МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2016 г.
  5. Заявление от Б. Червеняшки – управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД и „Транс – Авто – 2015” ЕООД за освобождаване.
  6. Определяне на упълномощен представител на Община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред на извънредно общо събрание на Асоциация „В и К” на 16.06.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация – 6 етаж.
  7. Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Мездра, утвърждаване ред и условия за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите и определяне на минимална и максимална цена
  8. Приемане на решение за предоставяне на безвъзмездно управление на Териториално поделение гр. Враца на Национален осигурителен институт на помещение в сградата на Община Мездра – стая №314 на ІІІ етаж с площ 19 кв. м. (54,15 куб. м.) по плана на гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27, съгласно АПОС № 498/13.07.2005 г.
  9. Разрешение за изработване на проект за ПУП (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на част от п.и. 017152, местност „Върха” в землището на с. Типченица за неземеделски нужди в обхват определен като проектен п.и. 017157, местност „Върха” в землището на с. Типченица.
  10. Заявление от Вероника Мирославова Захариева – управител на Роял ООД

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА