Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.04.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 27.04.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане План за работата на Общински съвет – Мездра през ІІ-ро тримесечие на 2017 г.
 2. Анализ за дейността на Районно управление – Мездра през 2016 г.
 3. Отчети за дейността на читалищата в община Мездра за 2016 г.
 4. Определяне на упълномощен представител на община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред на извъредно общо събрание на съдружниците на „Екопроект” ООД гр. Враца за 2012 г. на 12.05.2017 г.
 5. Определяне на упълномощен представител на община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред на извъредно общо събрание на съдружниците на „Екопроект” ООД гр. Враца за 2014 г. на 11.05.2017 г.
 6. Определяне на упълномощен представител на община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред на редовно общо сънбрание на съдружниците на „Екопроект” ООД гр. Враца за 2016 г. на 10.05.2017 г.
 7. Годишен финансов отчет на „МБАЛ – МЕЗДРА” за 2016 г.
 8. Информация за дейността на ОбП „Чистота” за 2016 г.
 9. Годишен отчет на „Транс – Авто – 2015” ООД за 2016 г.
 10. Годишен отчет на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2016 г.
 11. Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. януари – м. март 2017 г.
 12. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Мездра.
 13. Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
 14. Предложение за закриване на ОУ „Хаджи Димитър” с. Елисейна
 15. Годишен план за действие за 2018 г. по изпълнение на Годишна стратегия за развитие на социалните услуги в общността
 16. Отпускане на персонална пенсия на Ванина Петкова
 17. Питания с вх. №№ 951 и 952 от 18.04.2017 г. на Катя Йотова – общински съветник.

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ISO 9001:2008

№ 11515

ISO 14001:2004

№ Е1894

OHSAS 18001:2007

№ О-0625