Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.03.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 30.03.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. Приемане на условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по общинска програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017”.
 3. Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2018 – 2020 г.
 4. Годишна програма за развитие на туризма в Община Мездра за 2017 г.
 5. Отчет на Програмата за околна среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Мездра за 2016 г.
 6. План на Общинската  комисия за обществен ред и сигурност за 2017 г.
 7. Промяна на Наредбата противопожарна безопасност на територията на Община Мездра
 8. Даване на съгласие за изработване на частично изменение на действащия ПУП на гр. Мездра, в обхват: план за регулиране и застрояване за УПИ XIобщ. и УПИ XX, кв. 76 по плана на гр. Мездра
 9. Даване на съгласие за изработване на частично изменение на действащия ПУП на с. Боденец, общ. Мездра в обхват: план за регулация за УПИ I в кв. 35 по плана на с. Боденец, общ. Мездра
 10. Даване на съгласие за изработване на частично изменение на действащия ПУП на гр. Мездра, община Мездра в обхват: план за регулацияи план за застрояване на УПИІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 85 по плана на гр. Мездра, общ. Мездра
 11. Решения относно находище за скалнооблицовъчни материали „ИРМА” в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра
 12. Решения относно находище за скалнооблицовъчни материали „ПЛОЧАТА” в землището на с. Горна Кремена община Мездра
 13. Писмо на НАПОС – РБ във връзка с писмо на МОК за отбелязване на 105 – годишнина от откриването на гроба на кан Кубрат „Към завета – Кубрат – 105”
 14. Поставяне на Бюст-паметник на ген. Николай Лихтанский чъгласно чл. 62, ал. 8 от ЗУТ и чл. 24 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Мездра
 15. Отпускане на финансова помощ за закупени медикаменти от Славчо Весков Горанов от гр. Мездра

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ISO 9001:2008

№ 11515

ISO 14001:2004

№ Е1894

OHSAS 18001:2007

№ О-0625