Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.02.2017 г. (вторник)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67, е –mail:  obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н/г-жа ……………………………….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 28.02.2017 година /вторник/ от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015 – 2019 г.
 2. Избор на замесник-председател на Общински съвет
 3. Избор на Председател на Постоянната комисия по „Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности.
 4. Промяна състава на ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”.
 5. Приемане на отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на територията на Община Мездра, за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.
 6. Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  – Община Мездра през 2016 г.
 7. Доклад за дейността на „Екопроект“ ЕООД Враца
 8. Приемане на решения за предоставяне за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на Община Мездра през  2017 г.
 9. Даване на съгласие за целево използване на част от събраните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на мултифункционален камион и контейнери за смет за нуждите на община Мездра
 10. Определяне на упълномощен представител за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца
 11. Разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии) за промяна предназначението на п.и. 17.303 съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Мишковото по §4 от КВС на гр. Мездра за изграждане на три броя еднофамилни жилищни сгради на основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията
 12. Разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии) за промяна предназначението на замеделска земя за изграждането на депо за съхранение на скални блокове от врачански варовик в м. „Бубарник” и м. „Тихова глава” землището на с. Горна Кремена, община Мездра, на основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ISO 9001:2008

№ 11515

ISO 14001:2004

№ Е1894

OHSAS 18001:2007

№ О-0625