Общинска програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017″

ПРОЕКТ!!!

УСЛОВИЯ, РЕД , КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „МАЛКИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – МЕЗДРА 2017″

Такава програма стартира в община Мездра за първи път тази година. Идеята и е да бъде активирано гражданското общество да взема активно участие в местното самоуправление. Тази общинска програма е  насочена към малки проекти с местно значение , избрани на конкурсен принцип, за разработване  и  утвърждаване на социални практики в грижата за опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА- да се финансират малки проекти с местно значение, разработени от кметовете на кметства в община Мездра и кметските наместници, Инициативни комитети от граждани, регистрирани в кметствата или кметските наместничества; Председатели на Читалищни настоятелства ;. Председатели на училищни настоятелства.

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ :
 • изграждане на детски площадки с одобрен проект;
 • мерки за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост/ кметства/, подмяна на дограма, закупуване и монтиране на пейки;
 • Рехабилитация на площадното пространство с прилежащите му тротоари   за  ремонт, монтиране на пейки;
 • Ремонт на огради и портални врати на гробищни паркове, изграждане на тоалетни в тях;
 • Ремонт на съществуващи обществени тоалетни;
 • Видео-наблюдение, разширение на съществуваща система  и /или/ изграждане на нова такава;
 • Изграждане  на спортни площадки ;
 • Изграждане на алеи и тротоари;
 • Създаване /възстановяване/, оборудване на зони за отдих, изграждане на беседки;
 • Подобряване на инфраструктурата  в междублоковите пространства  и  общите зелени площи.

3.ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Кметове на кметства в община Мездра;

2. Кметски наместници;

3. Председатели на Читалищни настоятелства ;

4. Председатели на училищни настоятелства;

5. Инициативни комитети от граждани, регистрирани в кметствата или кметските наместничества;

6.Неправителствени  организации , регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза.

4.НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ/ ПРОЕКТИ/:

 • Дейности, генериращи приходи- търговска и стопанска дейност;
 • Проекти, касаещи частна собственост;
 • Изграждане на беседки, спортни площадки, детски площадки, които не отговарят на ЗУТ;
 • Не се допуска читалищни настоятелства, получаващи държавни субсидии да кандидатстват с проекти за извършване на строително – ремонтни дейности на читалищни сгради с изключение на смяна на дограма, като има 25% участие на читалищното настоятелство;

5. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • За посадъчен материал;
 • За градинско оборудване;
 • За строителни материали;
 • За оборудване на зони за отдих, спортни и детски площадки, беседки;
 • За транспорт на необходимите материали;
 • За видео-наблюдението – камери, компютри и други необходими за това материали.

6. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • За труд
 • За  наеми на помещения;
 • За ел.енергия и вода;
 • За комуникационни средства;
 • За командировки

7.РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Проектните предложения трябва да бъдат разработени съгласно изискванията на действащото законодателство, придружени от документи, в зависимост от техния характер/технически проекти, КСС, скици,снимков материал,документи за собственост,документи за регистрация,  подписки и др./. Там, където е необходимо се представя с имената  и подписите на хората , участващи в проекта. Проектното предложение трябва да е  във утвърдената от Общински съвет форма.

Проектните предложения се подават  със придружително писмо, адресирано до  председателя на комисията, назначена със Заповед на Кмета за разглеждане и оценяване на проектните предложения, в Общинския център за  административно обслужване на гражданите .

8.БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА , СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.

 • Целия Бюджет по програмата, заложен в Бюджета на Община Мездра  за 2017 година е 30 000 лв;
 • Максимална стойност на едно проектно предложение- 5000 лв;
 • Срок за кандидатстване по проекта- 15.04.2017г- 17.00 часа
 • Продължителност на проекта- до 30.10.2017г.

9.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.1 Оценка на административното съответствие:

 • Наличие на формуляр за кандидатстване по образеца, утвърден към програмата;
 • Наличие на разрешителна документация по ЗУТ, за проекти касаещи строително дейности;

1.2.Оценка на техническото съответствие:

Тази оценка е по същество на проектните предложения.

1.3. Одобряване на проектните предложения:

 • Проектните предложения се разглеждат :

1-    Първо от Експерти  в Общинска администрация- относно законност и целесъобразност. Те представят становище за всяко една предложение, което се предоставя заедно със цялата документация на Комисията, която ще ги оценява;

2-    Комисия, назначена от Кмета на общината, в която  двама от членовете и са общински съветници, разглежда постъпилите проектни предложения и становищата от експертите и ги оценява по определена методика в период от  16.04.2017 до 30.04.2017г.

Проектните предложения се оценяват от всеки член на ПК чрез попълване на оценителна карта  по зададените критерии с точки от 1 до 10.За всеки критерии е определена относителна тежест. Комплексната оценка на всеки член на ПК се получава по зададената формула. Крайният резултат за оценка на проектното предложение е средно аритметично от сбора на всички  комплексни оценки.

Формула за комплексна оценка:

К О= 4 ЕФ+3ЕО+1,5ОЕФ+1,5УП

КО- комплексна оценка

ЕФ- оценка на ефективността на проекта съобразно нуждите на потенциалните потребители с относителна тежест в КО -4;

ЕО- оценка за естетическо оформление на обекта- относителна тежест в КО- 3;

ОЕФ-оценка за очакван екологичен ефект след изпълнение на проекта- тежест в КО-1,5;

УП- оценка за устойчивост на проекта съобразно предвидените мерки за дългосрочна  поддръжка и експлоатация на обекта с относителна тежест в КО 1,5;

3-    Председателят на Комисията внася да председателя на Общински съвет Мездра доклад в срок до 10 май 2017г. , който да бъде разгледан от комисиите на Общинския съвет и решенията да се  гласуват на заседание  на ОбС-Мездра месец май 2017г. Към доклада задължително се представя и цялата документация по всяко едно проектно предложение.

4-    Изпълнението на проектите стартира от датата на обявяване на списъка на одобрените от Общински съвет  Мездра проектни предложения.

ПРОГРАМА „МАЛКИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ОБЩИНА МЕЗДРА 2017”

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Наименование на проекта

Място на изпълнение на проекта

Информация за кандидата:

-пълно  наименование;

-правен статут;

-лице за контакт;

-данни за контакт

Координатор по проекта
Описание на проекта
Цели на проекта
Очаквани резултати
Размер на заявеното финансиране
Общо разходи по проекта
Устойчивост на проекта
Продължителност на проекта
Обществена подкрепа
Приложения
Дата на попълване на формуляра
Име, подпис и печат на официалния представител

Към формуляра могат да се прилагат карти, схеми, таблици, калкулации, снимки, писма за подкрепа, подписки и други.